Брой на отнеманите точки по ЗДвП

Брой на отнеманите точки по ЗДвП

Мнениеот MasterCop » 01 Авг 2010, 08:52

Поради множеството запитвания на потребители относно броя на отнеманите точки (съгласно Наредба Iз-1959 / 2008 г. на МВР) и съответните глоби (съгласно ЗДвП) публикувам тази тема, взаимствана от форум tuning.bg съгласно лиценза creativecommons.org

УПРАВЛЕНИЕ СЛЕД УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ

Чл. 174. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 1 до 12 месеца и глоба от 200 до 500 лв. + 10 к.т., който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух, а водач, придобил правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години, и водач на моторно превозно средство за обществен превоз на хора и опасни товари - с лишаване от право да управлява моторно превозно средство от 2 до 12 месеца и глоба от 300 до 600 лв. + 10 к.т.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 2000 лв. + 13 к.т.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 12 до 18 месеца и глоба от 500 до 1000 лв. + 12 к.т.

УПРАВЛЕНИЕ НА МПС БЕЗ СВИДЕТЕЛСТВО

Чл. 177. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) (1) Наказва се с глоба от 100 до 300 лв. + 6 к.т.:
1. който управлява моторно превозно средство, след като е лишен от това право по съдебен или административен ред;
2. който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление или то е отнето по реда на чл. 171, т.1
3. собственик, длъжностно лице или водач, който допуска или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление, употребило е алкохол или друго упойващо вещество;

НЕСПАЗВАНЕ ПРАВИЛАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ

Чл. 179. (1) (Предишен текст на чл. 179 - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Наказва се с глоба от 50 до 150 лв.:
1. водач, който не е означил по установения начин принудително спряло на платното за движение пътно превозно средство или не е взел мерки за своевременното отстраняване на превозното средство от платното за движение, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението + 5 к.т.;
2. който изхвърля, оставя или разпилява по пътя предмети или вещества, които създават опасност за движението;
3. собственик или длъжностно лице, което допуска в движението по пътищата пътно превозно средство, чиято конструкция е изменена без съответното за това разрешение;
4. който управлява технически неизправно моторно превозно средство, на което поради характера на неизправността е забранено движението по пътя, включително и до място за нейното отстраняване + 5 к.т.;
5. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) който не спазва сигналите на пътните светофари, предписанието на пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране, правилата за предимство, за разминаване, за изпреварване или за заобикаляне, ако от това Е създадена непосредствена опасност за движението + 5 к.т.;
6. който не осигури път за безпрепятствено преминаване на превозно средство, сигнализиращо със специален звуков и специален светлинен сигнал, или на съпровожданите от него превозни средства.

Чл. 180. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. водач, който:
1. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) наруши правилата за използване светлините на пътно превозно средство, за престой или за паркиране, за използване на пътното платно или управлява технически неизправно пътно превозно средство, извън случаите по чл. 179, т. 4, когато в резултат на нарушението Е създадена непосредствена опасност за движението + 5 к.т.;
2. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) откаже превоз на представител на службите за контрол по този закон с моторно превозно средство за обществен превоз, с изключение на леките таксиметрови автомобили;
3. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) наруши правилата за движение по обособено платно за движение на релсово пътно превозно средство, правилата за преминаване през железопътен прелез + 5 к.т. или паркира на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.

(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на:
1. праводателя, който при отчуждаване на регистрирано пътно превозно средство не съобщи в определения срок на службата, издала регистрационния номер на отчужденото превозно средство, данните на приобретателя; същото наказание се налага и на приобретателя на регистрирано пътно превозно средство, който в определения срок не съобщи по местоживеене на службата за регистрация за придобитата собственост;
2. собственика на моторно превозно средство с алармена инсталация, която се включва без основателна причина или сигналите на която наподобяват на тези, подавани от пътните превозни средства със специален режим на движение.

Чл. 181. Наказва се с глоба до 50 лв.:
1. собственик или длъжностно лице, което без уважителни причини не представи в определения срок превозно средство за технически преглед;
2. водач, който използва устройство, смущаващо действието на уредите, използвани за измерване скоростта на движение на моторните превозни средства + 10 к.т.;

ПРЕВИШЕНА СКОРОСТ

Чл. 182. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) (1) Водач, който превиши разрешената максимална скорост В населено място, се наказва, както следва:
1. за превишаване с 10 км/ч - с глоба 10 лв.;
2. за превишаване от 11 до 20 км/ч - с глоба 30 лв.;
3. за превишаване от 21 до 30 км/ч - с глоба 100 лв. + 3 к.т.;
4. за превишаване от 31 до 40 км/ч - с глоба 150 лв. и 1 месец лишаване от право да управлява моторно превозно средство + 7 к.т.;
5. за превишаване над 41 км/ч - с глоба 200 лв. и 2 месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство + 10 к.т.;
6. за превишаване над 51 км/ч - с глоба 250 лв. и 3 месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство + 12 к.т..

(2) Водач, който превиши разрешената скорост ИЗВЪН населено място, се наказва, както следва:
1. за превишаване с 10 км/ч - с глоба 10 лв.;
2. за превишаване от 11 до 20 км/ч - с глоба 30 лв.;
3. за превишаване от 21 до 30 км/ч - с глоба 50 лв. + 3 к.т.;
4. за превишаване от 31 до 40 км/ч - с глоба 100 лв. и 1 месец лишаване от право да управлява моторно превозно средство + 7 к.т.;
5. за превишаване от 41 до 50 км/ч - с глоба 150 лв. и 2 месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство + 10 к.т.;
6. за превишаване над 51 км/ч - с глоба 200 лв. и 3 месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство + 12 к.т..

(3) Водач на моторно превозно средство за обществен превоз на пътници и опасни товари, който превиши разрешената скорост, се наказва, както следва:
1. за превишаване с 10 км/ч - с глоба 10 лв.;
2. за превишаване от 11 до 20 км/ч - с глоба 30 лв.;
3. за превишаване от 21 до 30 км/ч - с глоба 100 лв. и 1 месец лишаване от право да управлява моторно превозно средство + 3 к.т.;
4. за превишаване от 31 до 40 км/ч - с глоба 200 лв. и 2 месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство + 7 к.т.;
5. за превишаване от 41 до 50 км/ч - с глоба 300 лв. и 3 месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство + 10 к.т.;
6. за превишаване над 51 км/ч - с глоба 400 лв. и 3 месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство + 12 к.т..

(4) Водач, който повторно превиши скоростта на движение с над 31 км/час, се наказва с глоба 300 лв. и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок 3 месеца + 13 к.т.

НЕСПАЗВАНЕ ПЪТНИ ЗНАЦИ, СВЕТОФАРИ И ДРУГИ

Чл. 183. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Наказва се с глоба 10 лв. водач, който:
1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) не носи определените документи - свидетелство за управление, контролен талон и свидетелство за регистрация на управляваното моторно превозно средство;
2. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) не носи документ за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, ако водачът е изпълнил задължението си по чл. 100, ал. 3 и поставеният от него стикер е валиден към датата на установяване на нарушението;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) неправилно използва звуков сигнал в населено място.
4. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 51 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2008 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Наказва се с глоба 20 лв. водач, който:
1. неправилно престоява или е паркирал неправилно;
2. нарушава правилата за разположение на пътно превозно средство върху платното за движение;
3. не спира на пътен знак "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!", + 7 к.т. неправилно се включва в движението, неправилно се престроява, неправилно изпреварва или не спазва предимството на друг участник в движението;
4. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.)
6. управлява превозно средство с неукрепен товар, с което се създава опасност за други участници в движението;
7. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.)
8. управлява превозно средство с необозначен по определения ред товар, който излиза отстрани на превозното средство с повече от 0,20 метра, а отпред или отзад - с повече от 1 метър;
9. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.)
10. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) управлява моторно превозно средство по "ВUS" лента, без да има право на това;
11. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) нарушава правилата за движение назад.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Наказва се с глоба 30 лв. водач, който:
1. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.)
2. неправилно паркира върху тротоара;
3. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.)
5. навлиза след знак, забраняващ влизането на съответното пътно превозно средство, или се движи в забранената посока на еднопосочен път + 4 к.т.;
6. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) при неправилно изпреварване, НЕ създава опасност за движението + 4 к.т.;
7. управлява превозно средство с неизправности или повреди, които могат да застрашат сигурността на движението.
8. (нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Наказва се с глоба 50 лв. водач, който:
1. неправилно преминава през пешеходна пътека + 8 к.т.;
2. неправилно преминава покрай спирка на превозни средства за обществен превоз на пътници или покрай спиращ или спрял автобус + 8 к.т.;
3. преминава при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването + 8 к.т.;
4. управлява пътно превозно средство, което не е моторно, без необходимите светлоотразителни елементи;
5. управлява моторно превозно средство с износени или разкъсани гуми;
6. използва мобилен телефон по време на управление на превозното средство, освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му + 6 к.т.;
7. не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска + 8 к.т.;
8. неправилно престоява или паркира в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище + 4 к.т.;
9. престоява или паркира като втори ред в активна лента за движение до спрели моторни превозни средства по посока на движението + 6 к.т.;
10. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) превозва деца в нарушение на изискванията на глава втора, раздел ХХV;
11. (нова - ДВ, бр. 88 от 2008 г.) управлява превозно средство с нечетлив или закрит по какъвто и да е начин регистрационен номер, включително и в нарушение на чл. 100, ал. 4, т. 1.

Забележка: за виновно причиняване на пътнотранспортно произшествие допълнително се отнемат 4 к.т.
ИзображениеИзображение
Благословен да бъде онзи, който няма какво да каже и въпреки това мълчи!
Аватар
MasterCop
Администратор
 
Мнения: 2271
Регистриран на: 17 Дек 2008, 21:26

Re: Брой на отнеманите точки по ЗДвП

Мнениеот faneliq » 13 Юни 2011, 09:23

Да Ви задам и азследния въпрос: при съставен акт за липса на аптечка и триъгълник каква е глобата и колко контролни точки се отнемат? Прочетох и нищо не разбрах моля за помощ
faneliq
 
Мнения: 2
Регистриран на: 03 Дек 2010, 14:52

Re: Брой на отнеманите точки по ЗДвП

Мнениеот ico5 » 13 Юни 2011, 10:11

faneliq написа:Да Ви задам и азследния въпрос: при съставен акт за липса на аптечка и триъгълник каква е глобата и колко контролни точки се отнемат? Прочетох и нищо не разбрах моля за помощ


Глобата ще Ви бъде до 40 лв (2 х до 20 лв по чл. 185 от ЗДвП), а за тези нарушения не се отнемат контролни точки.
ico5
 
Мнения: 22
Регистриран на: 14 Мар 2009, 22:29

Re: Брой на отнеманите точки по ЗДвП

Мнениеот kkarakashev » 04 Фев 2013, 19:02

НАРЕДБА № Iз-2539 от 17 декември 2012 г. За отнемане на контролни точки:

Списък на нарушенията, за които се отнемат контролни точки


За управление на МПС, трамвай или самоходна машина при употребен алкохол
- 10 контролни точки се отнемат за първо провинение;
- 15 контролни точки (за повторно нарушение);

При отказ на водач, който управлява МПС, трамвай или самоходна машина, да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или неизпълнение на предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му
- отнемат се 12 контролни точки;

За управление на спряно от движение МПС или състав от ППС, в който е включено спряно от движение ППС (чл. 177, ал. 1, т. 4 ЗДвП) - 5 контролни точки се отнемат;

За неправилно преминаване през железопътен прелез (чл. 180, ал. 1, т. 3, предл. 2 ЗДвП) - 5 контролни точки се отнемат;

За превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 km/h в населено място или при извършване на обществен превоз на пътници и опасни товари (чл. 182, ал. 1, т. 6 и ал. 3, т. 6 ЗДвП) - 12 контролни точки се отнемат;

За неспиране на пътен знак "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!", неправилно изпреварване или неспазване предимството на друг участник в движението (чл. 183, ал. 2, т. 3, предл. 1, 4 и 5 ЗДвП) - 8 контролни точки се отнемат;

За използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му (чл. 183, ал. 4, т. 6 ЗДвП) - 6 контролни точки се отнемат;

За неносене на предпазен колан или за не носене на каска (чл. 183, ал. 4, т. 7 ЗДвП) - 6 контролни точки се отнемат;

За неправилен пресой или паркиране в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище (чл. 183, ал. 4, т. 8 ЗДвП) - 6 контролни точки се отнемат;

За престояване или паркиране като втори ред в активна лента за движение до спрели МПС по посока на движението (чл. 183, ал. 4, т. 9 ЗДвП) - 6 контролни точки се отнемат;

За превозване на деца в нарушение на изискванията на глава втора, раздел ХХV ЗДвП (чл. 183, ал. 4, т. 10 ЗДвП) - 6 контролни точки се отнмат;

За преминаване при забраняващ сигнал на светофара (чл. 183, ал. 5, т. 1 ЗДвП) - 8 контролни точки се отнемат;

За неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека (чл. 183, ал. 5, т. 2 ЗДвП) - 8 контролни точки се отнемат.
http://www.vbox7.com/play:7f4f0694 - В памет на служителите на МВР, загинали при изпълнение на служебният си дълг.
http://inmemoriam.mavar.info
Аватар
kkarakashev
 
Мнения: 2498
Регистриран на: 11 Апр 2010, 13:14

Re: Брой на отнеманите точки по ЗДвП

Мнениеот Row » 18 Мар 2015, 08:52

Здравейте
имам следния въпрос
Има ли срок в който се прилага наказание за нарушението - неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека (чл. 183, ал. 5, т. 2) , отнемане за 1 месец на свидетелството за правоуправление и глоба .
Т.е. в какъв срок се прилага или е доживотно ако нарушиш повторно предимство ти отнемат временно книжката ?
Благодаря !
Row
 
Мнения: 1
Регистриран на: 18 Мар 2015, 08:48

Re: Брой на отнеманите точки по ЗДвП

Мнениеот schobaka » 18 Мар 2015, 19:11

119, ал.1- При приближаване към пешеходна пътека водачът на нерелсово ППС е длъжен да пропусне стъпилите на нея или преминаващите по нея пешеходци като намали или спре.
ал.2- При заобикаляне пред спряло на пешеходната пътека ППС, водачът на нерелсово ППС е длъжен да се движи с такава скорост, която да му позволи да спре за да пропусне преминаващите по нея пешеходци.
ал.4- Водачите на завиващите нерелсови ППС са длъжни да пропуснат пешеходците.

Наказва се по 183, ал.5, т.2 от 100 до 200 лева глоба - отнемат се 8 контролни точки
повт.183, ал.6---- с 1 месец лишаване от правоуправление и от 100 до 200 лева глоба - отнемат се 8 контролни точки

чл 120, ал.1- Когато преминаването на пешеходци през пешеходна пътека се регулира с регулировчик или светофар водачът на ППС е длъжен:
т.1- при забраняващ сигнал да спре пред пешеходната пътека.
т.2- след сигнал разрешаващ преминаването да пропусне пешеходците които все още са на пешеходната пътека.
т.3- да не навлиза на пешеходната пътека ако не е убеден, че няма да бъде принуден да спре и да остане на нея при вече подаден сигнал за забрана за преминаване.
Наказва се по 183, ал.5, т.2 от 100 до 200 лева глоба - отнемат се 8 контролни точки
повт.183, ал.6---- с 1 месец лишаване от правоуправление и от 100 до 200 лева глоба - отнемат се 8 контролни точки

Чл. 190. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) След влизането в сила на наказателно постановление, с което се налага наказание на водач или собственик на моторно превозно средство, препис от него се предоставя на съответното структурно звено на Министерството на вътрешните работи, където се водят на отчет водачът и моторното превозно средство. Иззетите в този случай свидетелства за управление се изпращат на съответната служба на Министерството на вътрешните работи за съхранение и отчет.
(2) Наказанието "лишаване от право да се управлява моторно превозно средство" тече от датата на изземването на свидетелството за управление.
(3) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Наложеното наказание "глоба" се заплаща в едномесечен срок от влизането в сила на наказателното постановление или съдебното решение или определение на съда при обжалване.
schobaka
 
Мнения: 52
Регистриран на: 05 Юни 2010, 11:32


Назад към Теми за граждани

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта