Становище на омбудсмана на Република България

Становище на омбудсмана на Република България

Мнениеот katana1977 » 15 Фев 2011, 20:23

Препратка към сайта на омбудсмана на Република България:

http://www.ombudsman.bg/public-positions/1058

Становище на омбудсмана на Република България относно някои социални права на държавните служители от Министерството на вътрешните работи


Към омбудсмана на Република България се обърнаха представители на Синдикалната федерация на служителите в Министерството на вътрешните работи по проблеми, свързани с някои социални права на държавните служители в МВР като компенсиране и заплащане на полагания от тях извънреден и нощен труд.

Представителите на Синдикалната федерация на служителите в МВР твърдят, че:

• се полага повече извънреден труд, отколкото се компенсира по реда на Закона за МВР;

• в отделни звена извънредният труд не се отчита или отчетеното време е по-малко от реално изработеното;

• не се заплаща за нощен труд.Омбудсманът на Република България, воден от убеждението, че спазването на правата на човека е основен критерий за демократичния и правов характер на държавата, на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за омбудсмана и чл. 9, ал. 1, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на омбудсмана, предприе проверка по повод на оплакването на представителите на Синдикалната федерация на служителите в Министерство на вътрешните работи.В хода на проверката:• бяха проучени действащата нормативна уредба, релевантните норми от законодателството на Европейския съюз и съдебна практика;

• бе проведена среща с представители на Синдикалната федерация на служителите в Министерство на вътрешните работи;

• бяха проведени срещи с директорите на специализираните административни дирекции „Човешки ресурси” и „Планиране и управление на бюджета” в МВР;

• бяха проведени срещи с ръководители и служители от структури на МВР в София и страната и с представители на други синдикални организации на работещите в МВР;

• бе проучен механизмът по управлението, регистрирането и отчитането на полагания извънреден и нощен труд.Като взе предвид резултатите от проверката, институцията на омбудсмана направи следнитеК О Н С Т А Т А Ц И И:
I. Обща рамка на нормативната уредба:• Закон за Министерството на вътрешните работи (обн. ДВ, бр. 17 от 24 февруари 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.)

Законът урежда принципите, задачите, дейностите, устройството и управлението на Министерството на вътрешните работи и статута на служителите в него.

Служители в МВР са държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение.

Статутът на държавните служители в МВР се урежда от закона, включително заплащането на техния труд.

Съгласно чл. 211, ал. 7, редът за разпределянето на работното време, неговото отчитане и компенсирането на работата на държавните служители извън редовното работно време се определя с инструкция на министъра на вътрешните работи.

Според Закона за МВР, извън определените с него допълнителни възнаграждения, на държавните служители се изплащат и други възнаграждения в случаи, определени със закон или с акт на Министерския съвет за държавните служители от МВР.Държавните служители от МВР имат множество допълнителни социални права. Законодателят, като е отчел специфичния характер на техния труд, е предвидил за тях социални права, като например:

- допълнително възнаграждение за продължителна работа в размер на 2 на сто за всяка година трудов стаж /за другите държавни служители е в размер на 1 на сто/;

- редовен платен годишен отпуск от 30 дни /на другите държавни служители е 20 дни/;

- ползването на платения годишен отпуск не е обвързано с правилата за погасяване, установени за другите държавни служители;

- допълнителен платен годишен отпуск по един ден за всяка прослужена година, но не повече от 10 дни;

- пътуване на територията на страната за сметка на МВР веднъж в годината по време на платен годишен отпуск;

- трудът при пенсиониране се зачита като първа категория.• Инструкция за реда за разпределяне на работното време на държавните служители в МВР, отчитането му и компенсиране на работата извън установеното работно време, с рег. № Із-343/05.03.2009 г., в сила от 01.04.2009 г., издадена от министъра на вътрешните работи.

Според инструкцията, ръководителите на основните структури по чл. 9 от Закона за МВР определят със заповед организацията и разпределението на работното време за отделните структури и дейности.

Към инструкцията са разработени детайлни указания за унифициране на отчитането на положения извънреден труд и подпомагане на ръководителите на структурите. Разработени са образци на документите, удостоверяващи основанието за полагане на извънредния труд, продължителността и начина на компенсиране. Трудът се отчита с протоколи, данните от които се вписват в специална книга.

II. Извънреден труд:• Съгласно Закона за МВР, за положения извънреден труд държавните служители имат право на допълнително възнаграждение и допълнителен платен отпуск, в зависимост от режима на работа. Извънредният труд се заплаща с 50 на сто увеличение върху основното месечно възнаграждение, а размерът на допълнителния платен годишен отпуск е до 12 работни дни.

Работата извън редовното работно време се компенсира:

а) с допълнителен платен годишен отпуск за работа в работни дни и с възнаграждение за извънреден труд за работата в почивни и празнични дни – за служителите с установен ненормиран работен ден;

б) с възнаграждение за извънреден труд за отработени до 50 часа на отчетен период и с допълнителен отпуск за отработеното време над 50 часа – за служителите на 8-, 12- или 24-часови смени, при сумирано изчисляване на работното време за тримесечен период.• При проверката бе констатирано различие в отношението на ръководители на структурни звена към прилагането на установените правила.

Омбудсманът оценява като положителен стремежа за създаване на такава организация на работа, при която, доколкото спецификата на дейността позволява, служителите да са равномерно натоварени и да не работят повече, отколкото е възможно да се компенсира.

Тревожно е обаче, че има и мнения, според които всеки може да напусне системата, щом не е готов да полага толкова извънреден труд, колкото е нужно. Такава позиция говори за неразбиране на смисъла от въвеждането на ограничения на полагания извънреден труд и на механизми за компенсирането му от една страна, а от друга – за инерционно мислене от минали времена и нехайно отношение към зачитането на правата на работещите. Освен това, подобно мнение е индикатор за липса на готовност за реален социален диалог и пренебрежително отношение към отговорността за прилагане на правилата за разпределяне на работното време и отчитане на положения извънреден труд.• Независимо от регламентацията за разпределение на работното време, налице са проблеми, свързани с извънредния труд. В тази връзка министърът на вътрешните работи е разпоредил с писмо от 22.10.2010 г. на директорите на структурните звена стриктно да спазват разпоредбите на инструкцията и дадените указания, както и да осъществяват строг контрол по прилагането им. Възложил е на дирекция „Инспекторат” да извърши проверки по сигнали на председателя на една от синдикалните организации.

Извънреден труд над допустимите норми се полага по-често в малките структури на МВР, главно поради недостатъчен брой служители. Една от причините е напускането на системата на служители, поради придобито право на пенсия, което не е последвано от обявяване на конкурси за назначаване на други служители.

Не се отчита като работа над определеното работно време явяването на държавните служители като свидетели в съдилищата по време на определената им почивка.• Налице са противоречиви мнения доколко предвидените от Закона за МВР компенсации кореспондират с количеството на положения извънреден труд.• Предявявани са искове пред съдилищата за изплащане на възнаграждение за положен извънреден труд. Постановяването на осъдителни съдебни решения за изплащане от МВР на претендирани възнаграждения потвърждава наличието на проблем с отчитането и заплащането на извънредния труд.IІІ. Нощен труд:• В Закона за МВР не е предвидено заплащане на допълнително възнаграждение на държавните служители за работа през нощта.

Съгласно отменения от 01.01.2011 г. § 1а от Допълнителните разпоредби на Закона за МВР, за неуредените в глава петнадесета „Служители на МВР” въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за държавния служител. Препращането от отменената разпоредба създаваше основание за изплащане на допълнително възнаграждение на държавните служители за работа през нощта. От проверката на омбудсмана стана ясно, че от министерството са правени разчети за необходимите финансови ресурси, но такива не са били осигурявани по реда на приеманите закони за държавния бюджет.• Искането на служителите от министерството за заплащане на нощния труд министърът на вътрешните работи в свое писмо от 11.10.2010 г. определя като неприемливо, тъй като нощен труд на държавните служители в МВР никога не е заплащан. Това становище изцяло противоречи на европейското законодателство, даващо насоки за допълнително заплащане на нощния труд и вземане на мерки за ефективно упражняване на правото на справедливи условия на труд, както и на справедливо възнаграждение.ІV. Социално партньорство:• За осъществяване на социален диалог по въпроси, свързани с трудовите и служебните отношения и със социално-икономическите права и интереси на служителите, съгласно чл. 260 от Закона за МВР, е създаден Съвет за социално партньорство. Министерството се представлява от заместник-министър и длъжностни лица, определени от министъра на вътрешните работи. В състава на съвета са включени представители на петте синдикални организации на работещи в МВР.• Създадени са условия синдикалните структури да имат съществена роля за решаване на проблеми, свързани с правата и интересите на работещите в МВР. В съвета се разискват поставени от синдикалните представители въпроси. Така например, на проведеното на 14.12.2010 г. заседание са обсъждани заплащането на нощния труд, спазването на Инструкция за реда за разпределяне на работното време на държавните служители в МВР, отчитането и компенсирането на труда извън установеното работно време и други въпроси, свързани с трудовите и социалните права на работещите в министерството.* * *Въз основа на направените констатации се налагат следнитеИ З В О Д И:
• Създадени са механизми за компенсиране в определени граници на държавните служители в МВР за полагания от тях извънреден труд, според законовите норми. Установени и въведени са стандарти за организиране и разпределяне на работното време, включително за извънредния труд. Механизмите и стандартите не се прилагат ефективно във всички структури на МВР.• Допуска се полагане на извънреден труд над законово определените граници за компенсиране – преди всичко поради недостатъчно служители в звена на министерството. Значение има и влиянието на субективния фактор на отделни ръководители на структурни звена по организацията и разпределението на работното време.• Полагането на извънреден труд, особено над установените норми, лишава държавните служители от време за възстановяване на работоспособността им, с което се застрашават както тяхното здраве, така и ефективното изпълнение на възложените им задачи в защита на обществения интерес.• Недостатъчно е възникналите проблеми по организацията на работното време, с произтичащото от това полагане на извънреден труд от държавните служители, да се разглеждат само от Съвета за социално партньорство. Те трябва да бъдат предмет на диалог и със синдикалните организации в структурните звена, в дух на сътрудничество и уреждане на спорните въпроси, при зачитане интересите на всяка от страните.• Предоставянето на информация на служителите за отчетения извънреден труд би осигурило прозрачност, предотвратяване на отделни прояви на субективизъм или недобра организация.• Държавните служители от МВР са поставени в неравностойно положение спрямо другите работещи, на които по реда на Закона за държавния служител и Кодекса на труда се заплаща допълнително възнаграждение за нощен труд. В това отношение техните трудови права на справедливо възнаграждение и справедливи условия на труд не са гарантирани.* * *Омбудсманът на Република България, като защитник на правата и интересите на гражданите,Като подчертава, че дейността на държавните служители от МВР е изключително важна както за отделния гражданин, така и за обществото като цяло,

Като отчита, че организацията на работното време е предпоставка за по-голяма ефективност на дейността и заедно с това за създаване на условия за възстановяване работоспособността на работещите,

Като взема предвид, че трудът на всеки следва да е възмезден, а трудът, положен извън установеното работно време, да бъде компенсиран на служителя,

Като припомня, че Хартата за основните права на Европейския съюз прогласява правото на всеки работник на справедливи условия на труд, в това число на ограничаване на максималната продължителност на труда,

отправя следнитеП Р Е П О Р Ъ К И:Министърът на вътрешните работи:• Да предприеме мерки за предотвратяване на условията, водещи до полагане на извънреден труд над установените граници за компенсиране, включително за осигуряване на достатъчно служители в отделните структурни звена.

• Да организира упражняване на системен мониторинг за прилагане на правилата за организиране, разпределяне и отчитане на работното време, включително за полагания извънреден труд, с оглед гарантиране на законоустановеното компенсиране на служителите.

• Да продължи и разшири практиката за извършване на контрол по сигнали от синдикалните организации и служители за нарушени социални права.

• Да предприеме действия за нормативно регламентиране на заплащането на полагания нощен труд, в съответствие с европейското законодателство.

• Да предвиди механизми за осъществяване на по-активен социален диалог и в структурите на МВР.Ръководителите на структури по чл. 9 от Закона за МВР:• Да предприемат мерки за стриктно спазване на стандартите за организиране и отчитане на работното време, включително за равномерно разпределяне на полагания извънреден труд.

• Да създадат условия за информиране на държавните служители за времето, отчетено като положен от тях извънреден труд.* * *Омбудсманът ще продължи да наблюдава този проблем и изпълнението на отправените препоръки.

КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ – ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


10 февруари 2011 г.


Настоящото становище е изготвено на основание чл. 19 от Закона за омбудсмана и чл. 24 от Правилника за организацията и дейността на омбудсмана. То се изпраща на Министерството на вътрешните работи и синдикалните организации на работещите в МВР.
otgovor_ot_OMBUDSMANA_na_RBulgaria.pdf
Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
Галентин Грозев
СД № 073 - 05 РУП - СДВР
katana1977
 
Мнения: 364
Регистриран на: 26 Окт 2009, 19:45

Re: Становище на омбудсмана на Република България

Мнениеот 4x4 » 12 Мар 2011, 19:09

Константин Пенчев получи информация от министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов за предприетите действия по дадените препоръки в Становището на националния омбудсман относно социалните права на държавните служители от Министерството на вътрешните работи.
Според получения отговор, на 18.02.2011 г. е проведено заседание на Съвета за социално партньорство в МВР по поставени от синдикалните организации въпроси, свързани с разпределението и отчитането на работното време при изпълнение на патрулно-постовата дейност. Във връзка с взетите на това заседание решения, в началото на м. март 2011 г. е подготвен проект на писмо до директорите на основните структури на МВР относно прилагането на Инструкцията за реда за разпределяне на работното време, неговото отчитане и за компенсиране работата на държавните служители извън редовното работно време и на Инструкцията за патрулно-постовата дейност в МВР.
Министърът информира омбудсмана, че през м. февруари 2011 г. е сформирана работна група, която има за задача да изработи нов проект на Инструкция за реда за разпределяне на работното време, неговото отчитане и за компенсиране работата на държавните служители извън редовното работно време. Предвижда се този проект да бъде съобразен и с даденото от омбудсмана становище.
Във връзка с препоръката за предвиждане на механизми за осъществяване на по-активен социален диалог в структурите на МВР, министърът на вътрешните работи уведомява омбудсмана, че са създадени комисии за социален диалог в отделните звена на министерството, в които има учредени местни структури на синдикалните организации. „Посочените комисии обсъждат по места проблеми, свързани с гарантиране на трудовите и осигурителни права на служителите, както и такива, свързани с прилагането на нормативните и вътрешноведомствените актове, регламентиращи трудовите или социалните права и социално-битовото осигуряване и подпомагане на местно ниво” – пише в писмото. В Съвета за социално партньорство се представя информация за обсъжданите от комисиите въпроси и за предприетите мерки за решаването им. Министър Цветанов констатира, че по този начин се осъществява по-активен и ефективен социален диалог в отделните структури на министерството.
4x4
 
Мнения: 86
Регистриран на: 04 Яну 2009, 19:40

Re: Становище на омбудсмана на Република България

Мнениеот opel_6311 » 19 Мар 2011, 22:33

Абе, това ли е голямата победа. Едно нищо. Препоръки ... А се бием в гърдите --" Вижте, становището на омбудсмана! К...ц , само препоръки за Галентин
О, кей това е синдикална дейност.
opel_6311
 
Мнения: 18
Регистриран на: 21 Яну 2009, 20:18

Re: Становище на омбудсмана на Република България

Мнениеот малкия » 22 Мар 2011, 17:58

Не зная кой е твърдял, че становището на омбудсмана е голяма победа, но пък ми е интересно ти какво разбираш под "победа" - това първо.
Второ, становището на омбудсмана дава някои възможности. Какви точно и как ще ги използваме е въпрос на бъдеще. Близко бъдеще.
Трето, не се бием в гърдите. Посочваме становището на омбудсмана като становище на уважаван юрист (и не само, защото в мнението на човек на неговия пост в демократична Европа са свикнали да се вслушват) в подкрепа на позицията ни, че тезата на министъра "нощният труд в МВР няма да се заплаща защото никога не се е заплащал" е несъстоятелна.
Валентин Попов ГПУ - Благоевград
малкия
 
Мнения: 1347
Регистриран на: 20 Дек 2008, 08:58


Назад към Синдикална дейност

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта