Re: УСТАВ и Документи за учредяване на СД

Re: Устав на СФСМВР! И документи за учредяване на СД

Мнениеот lasthero » 24 Юни 2009, 00:32

УСТАВ

НА
СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ
НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. (1) "СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ” (СФСМВР), наричана по-нататък „Федерацията” е синдикална организация, представляваща доброволен съюз, изграден на принципа на свободното федериране на синдикални организации на граждани, полагащи труд по трудово или служебно правоотношение в системата на Министерството на вътрешните работи на Република България, обединени за защита на своите професионални и социално-икономически интереси и права, които приемат този Устав.

(2) Федерацията е независима от държавните и административните органи, работодателите, политическите партии, обществените и религиозните организации и сдружения.

(3) Федерацията е изградена въз основа на принципите на независимост, доброволност на членуването, равнопоставеност на членовете, демократично определяне на целите и съвместната им реализация, организационна и финансова самостоятелност на федерацията, синдикална солидарност, изборност и мандатност на ръководните органи.

Член 2. Федерацията се учредява за неопределен срок.

Раздел II
НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 3. (1) СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ е юридическо лице – синдикална организация. Този статут е придобит с вписването й в Софийски градски съд, фирмено отделение, Регистър по ЗЮЛНЦ, при спазване разпоредбите на § 2, ал. 2 ПЗР на ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 1, т. 1-3; 5-7 и 9 ЗЮЛНЦ.

(2) Наименованието на синдикалната организация - СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ може да бъде изписвано допълнително и на латиница, както следва ” TRADE-UNION FEDERATION OF EMPLOYEES IN MINISTRY OF INTERIOR-TUFEMI ”.

(3) Седалището на Федерацията е в град София, Столична община - район „Възраждане”. Адресът на управление на Федерацията е в град София, Столична община - район „Възраждане”, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 59.

Член 4. Федерацията има запазено и защитено от закона наименование, знак и печат, и собствени банкови сметки.

Член 5. СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ се представлява от Председателя на Федерацията, а в негово отсъствие – от заместник-председателя или от Упълномощен от Управителния съвет негов член.


Раздел III
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ


Член 6. Федерацията има за своя основна цел отстояването и защитата на основните социално-икономически и трудови интереси и права на членовете си в сферата на труда, трудовата заетост, трудовите и служебни отношения, социалното и здравно осигуряване, безопасността, подпомагането, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация при спазване Конституцията на Република България, действащото национално и европейско законодателство, конвенциите на Международната организация на труда и други международни споразумения, по които Република България е страна, както и на разпоредбите на този Устав.

Член 7. За постигането на тези цели Федерацията си поставя следните задачи:
1. водене на преговори и сключване на споразумения с работодателя в системата на МВР, органа по назначаване и органите на изпълнителната власт;
2. сключване на колективни трудови договори с работодателя и колективни споразумения с органа по назначаване;
3. синдикална защита в сферата на труда, заетостта, трудовите и осигурителните отношения и правата на личността;
4. организиране на акции на синдикална солидарност и протестни действия;
5. оказване на материална, морална, правна и друга специализирана помощ на своите членове и техните семейства;
6. изследване и адаптиране на трудовото и социалното законодателство към стандартите и практиките на Европейския съюз;
7. разработване на национални и международни програми и проекти в сферата на индустриалните отношения, служебните отношения, социалното осигуряване, заетостта, квалификацията и преквалификацията, доходите и стандарта на живот, развитие на човешките ресурси и социалната интеграция;
8. установяване и поддържане на връзки със сродни синдикални организации в България и в чужбина, сътрудничество с цел обмяна на опит и взаимно подпомагане, участие в работата на национални и международни синдикални форуми;
9. представителство и защита на своите членове пред работодателя, органа по назначаване, изпълнителната и съдебна власт, държавната и общинската администрация, обществени, политически и други организации по въпросите на труда, социалното и здравно осигуряване и жизненото равнище;
10. поставяне на искания към работодателя и органа по назначаване за осигуряване на условия за отдих и почивка на членовете си;
11. провеждане на културно-просветна и благотворителна дейност;
12. организиране и осъществяване на други дейности, произтичащи от настоящия Устав, които не противоречат на действащото законодателство.

Член 8. Федерацията може да участва в международни прояви, свързани с дейността й.

Член 9. (1). Федерацията може да взаимодейства с организации в страната и в чужбина, ако целите, задачите и дейността им не са в противоречие с нейния Устав и законодателството, като запазва своята независимост.

(2). Федерацията може да членува в национални, регионални или браншови обединения, по решение на Федеративния съвет и в съответствие със законодателството.


Раздел IV
СТРУКТУРА. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 10. Членуването във Федерацията се осъществява на доброволен принцип.

КОЛЕКТИВНО ЧЛЕНСТВО
Член 11. Основни структури - Колективни членове на Федерацията са:
1. Синдикати, изградени на организационно-професионален принцип съобразно основните структури на МВР.
2. Синдикални дружества, изградени на регионален принцип, съобразно изградените териториални структури на МВР.

Член 12. Организациите, кандидати за членство във Федерацията, регистрират заявление и устройствените си документи в Управителния съвет, включително - удостоверение за актуално състояние (ако имат самостоятелна съдебна регистрация) или заверено копие от учредителния си протокол, документи по образец, утвърдени с правилник за членството.

Член 13. Колективните членове на Федерацията имат право:
1. Да участват в цялостната дейност на Федерацията.
2. Да участват в разработването и приемането на програмните и устройствените документи.
3. Да получават текуща информация за всички решения на органите на управление на Федерацията.
4. Да получават финансова, юридическа и организационна помощ от Федерацията.
5. Да участват солидарно в акции, препоръчани от Федерацията.
6. Да напуснат Федерацията.

Член 14. Колективните членове на Федерацията са длъжни:
1. Да спазват Устава, устройствените и програмните актове на Федерацията.
2. Да изпълняват решенията на Федеративния съвет и на Общото събрание на Федерацията.
3. Да съдействат за осъществяване решенията на ръководните и контролните органи на Федерацията.
4. Редовно да правят отчисления към Федерацията от събрания от тях членски внос от индивидуалните синдикални членове, съгласно Наредба на Федеративния съвет за реда, начина на набиране, разходване и отчитане на финансовите средства от членски внос.
5. Да дават информация пред Федеративния съвет за дейността си и броя на членовете си по ред и схема, одобрени от него.
6. Да не проповядват под каквато и да е форма насилие, милитаризъм, расова, национална и религиозна омраза или дискриминация, и тоталитарни идеологии.

Член 15. Прекратяването на колективното членство във Федерацията може да стане при следните случаи:
1. При прекратяване съществуването на Федерацията.
2. При прекратяване съществуването на колективния член.
3. По желание на колективния член. В случая колективният член представя пред Федеративния съвет валидно взето решение от компетентния си ръководен орган, за напускане на Федерацията.
4. Чрез изключване, с решение на Федеративния съвет, при следните случаи:
А). доказано с документи невнасяне на отчисления от членски внос по неуважителни причини повече от три месеца;
Б). При доказани с документи действия или бездействия, уронващи престижа на Федерацията или несъответстващи с нейния Устав.


ИНДИВИДУАЛНО ЧЛЕНСТВО
Член 16. Всяко дееспособно физическо лице - служител на Министерство на вътрешните работи, наето по служебно или трудово правоотношение, може да членува в синдикат или синдикално дружество, организирани по чл. 11 от настоящия Устав.

Член 17. (1). Приемането на индивидуални членове става въз основа на подадено писмено заявление до ръководството на съответния синдикат или синдикално дружество. В заявлението се изразява съгласие с разпоредбите на Устава на Федерацията.

(2). Ръководството на съответния синдикат или синдикално дружество разглежда постъпилите заявления в едномесечен срок от постъпването им. На кандидат-члена се връчва препис-извлечение от решението на ръководството на съответната структура. Отказът за приемане на кандидат-члена подлежи на обжалване пред Управителния съвет, в 14-дневен срок от узнаването му. Решението на Управителния съвет по обжалването, е окончателен.

Член 18. Всеки индивидуален член има право да участва в управлението на Федерацията, да избира и да бъде избиран в нейните ръководни и контролни органи; да бъде информиран за тяхната дейност и за дейността на Федерацията; да получават правна и друга експертна помощ при преференциални условия; да получават подкрепа, включително финансова, от Федерацията; при определени условия и ред да бъдат представлявани от Федерацията безплатно при съдебни производства за защита на техните права.

Член 19. Всеки индивидуален член е длъжен да работи за осъществяване целите на Федерацията и за изпълнение решенията на ръководните й органи; да спазва Устава на Федерацията; да заплаща редовно членски внос; да не уронва с действия или бездействия престижа на Федерацията; своевременно да информира ръководните органи на Федерацията за всяко нарушение на права и законни интереси на членове на Федерацията.

Член 20. Индивидуалното членство се прекратява:
1. При прекратяване съществуването на съответния синдикат, синдикално дружество или на Федерацията.
2. С писмено заявление за напускане, отправено до ръководството на съответния синдикат или синдикално дружество.
3. С изключване при неспазване разпоредбите на този Устав, при неизпълнение решенията на Общото събрание, на Федеративния съвет или на Управителния съвет, както и при други нарушения, които увреждат или уронват престижа на Федерацията. Решението за изключване се взема от ръководството на съответния синдикат или синдикално дружество, с обикновено мнозинство. Изключеният синдикален член може да обжалва решението за изключване пред Управителния съвет, в четиринадесетдневен срок от получаване на писмено уведомление за изключването си. Решението на Управителния съвет е окончателно.
4. Самоизключване поради спиране плащането на членски внос повече от три месеца, при липса на доказани уважителни причини.
5. При смърт или поставяне под запрещение.


Раздел V
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ


Член 21. Органи на управление на Федерацията са Национална конференция, Федеративен съвет, Управителен съвет и Председател.

Член 22. (1). Върховен орган на Федерацията е Националната конференция. Тя се състои от делегирани представители на всички синдикати и синдикални дружества – колективни членове на Федерацията, при квота и ред на делегиране, определени от Федеративния съвет.

(2). Редовна Национална конференция се свиква веднъж на четири години.


(3). Националната конференция започва своята работа, ако присъстват делегати на повече от половината от колективните членове, но не по-малко от 2/3 от делегираните представители. Заседанията се председателстват от Председателя, Зам.председателя или член на Управителния съвет, определен от Конференцията.

(4). Националната конференция взема решения, ако присъстват повече от половината от регистрираните делегати, при явно гласуване и обикновено мнозинство (50 % +1) от присъстващите при започване на заседанието, освен в случаите, изрично предвидени в този Устав.

(5). По настояване на 1/10 от делегатите, Националната конференция може да взема отделни решения и с тайно гласуване.

Член 23. Националната конференция:

(1). Изслушва отчета на Председателя на Федерацията.
(2). Изменява и допълва Устава на Федерацията, с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите в началото на заседанието делегати, с явно гласуване.
(3). Избира едновременно екип от председател и зам. председател по тяхно предложение с обикновено мнозинство (50 % + 1) от присъстващите в началото на заседанието делегати, при явно гласуване, с мандат до следващата конференция. Не се допуска участието на един и същ кандидат в повече от един от конкуриращите се екипи. Ако при избора никой от екипите не получи необходимите гласове, се провежда втори избор при явно гласуване, с обикновено мнозинство, като в него участват двата екипа, получили най-много гласове при първия избор. В случай, че и двата екипа не съберат 50%+1 от гласовете на присъстващите в началото на заседанието делегати, се предлагат нови екипи.
(4). Избира членове на Управителния съвет на Федерацията. Избраният екип Председател и заместник-председател предлага брой на членовете на Управителния съвет, който се утвърждава от Конференцията. Екипът предлага листата за членове на Управителния съвет, която се гласува поименно при явно гласуване, с обикновено мнозинство. При неизбиране на член от предложената листа той се замества с нова кандидатура, предложена от екипа. Предложението се гласува по същия ред, до попълване състава на гласувания брой членове на Управителния съвет.
(5). Определя минималния размер на членския внос на физическите лица – индивидуални членове.
(6). Взема решения по всички въпроси, засягащи цялостната дейност на Федерацията.

Член 24. (1). Висш ръководен орган на Федерацията между две Национални конференции е Федеративният съвет (ФС), който представлява отворена структура. Състои се от членовете на Управителния съвет и упълномощени представители на колективните членове (синдикати и синдикални дружества). Председателят на Федеративната контролна комисия, експерти и съветници участват с право на съвещателен глас.

(2). Заседанията на ФС започват, когато на тях присъстват 2/3 от членовете му.

(3). ФС взема решения с явно гласуване и обикновено мнозинство (50 % + 1) от гласовете на членовете си, присъстващи в началото на заседанието, освен когато в настоящия Устав не е предвидено друго.

Член 25. Федеративният съвет:
(1). Изработва Правилник за дейността си.
(2). Изслушва и приема отчета за дейността на Управителния съвет и на Федеративната контролна комисия.
(3). Избира Федеративна контролна комисия на Федерацията с обикновено мнозинство и тайно гласуване. Определя правомощията й и приема Правилник за дейността й.
(4). По предложение на Управителния съвет разглежда организационно-финансовата дейност на структурите на Федерацията и взема решения.
(5). Координира дейността на членовете си.

(6). Осигурява информация на членовете си за дейността на Федерацията.
(7). Разглежда и утвърждава заявленията за членство във Федерацията. Взема решения за изключване на колективни членове.
(8). Утвърждава бюджета на Федерацията и приема отчета за изпълнението му.
(9). Може да освободи член на Управителния съвет, извършил доказани нарушения на Устава на Федерацията. Решението се взема с обикновено мнозинство (50 % + 1) от присъстващите в началото на заседанието членове на Федеративния съвет при тайно гласуване.
(10). Утвърждава заместник на член на Управителния съвет, който отсъства продължително време по обективни причини, до завръщането му. Изборът се извършва с обикновено мнозинство (50 % + 1) от присъстващите в началото на заседанието членове на Федеративния съвет при явно гласуване.
(11). Попълва състава на Управителния съвет и на Федеративната контролна комисия.
(12). Определя реда за свикване, организиране и провеждане на Национална конференция.
(13). Решение за извънредна Национална конференция може да се вземе от Федеративния съвет при писменно искане на 1/10 от индивидуалните членове на Федерацията, представено в Управителния съвет.
(14). При необходимост Федеративният съвет може да сформира временни или постоянни експертни комисии.

Член 26. (1). Федеративният съвет провежда редовни заседания веднъж на шест месеца. Датата, мястото и проекта за дневния ред се определя с решение на Управителния съвет.
(2). Федеративният съвет може да бъде свикан на извънредно заседание по инициатива на Председателя, на Управителния съвет или по искане на 1/10 от членовете на Федеративния съвет.

Член 27. Управителният съвет (УС) е постоянно действащ ръководен орган, който ръководи и организира цялостната дейност на Федерацията в периода между заседанията на Федеративните съвети. Той се състои от председател, заместник – председател и членове на УС. Членовете на Управителния съвет са членове на Федеративния съвет с право на по един глас.


Член 28. Управителният съвет:
(1). Изпълнява решенията на Националната конференция и на Федеративния съвет.
(2). Изработва правилник за дейността си.
(3). Подготвя и свиква заседанията на Федеративния съвет.
(4). Взема решения по текущи въпроси, засягащи дейността на Федерацията. Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство и явно гласуване.
(5). Разглежда организационно-финансовата дейност на структурите на Федерацията и при нарушения разглежда конкретните случаи и ги внася във Федеративния съвет за решение.
(6). Следи за спазването на Устава, решенията на Конференцията и на Федеративния съвет.

(7). Изработва бюджет на Федерацията и го предлага на Федеративния съвет за утвърждаване.
(8). Стопанисва и управлява имуществото на Федерацията и се разпорежда с него.
(9). Приема финансовите отчети и баланси на Федерацията;
(10). Взема решения за изключване на синдикален член;
(11). Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
(12). Взема решения за промяна на адреса на дружеството;
(13). Информира структурите на Федерацията за дейността си.
(14). Правата и задълженията на Управителния съвет включват правата и задълженията на членовете му.

Член 29. (1). Управителният съвет заседава веднъж месечно и се свиква от Председателя или зам.- председателя, а при отсъствието им - от член на УС. Заседанията са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете.
(2). Извънредно заседание може да се свика по искане на всеки един от членовете на Управителния съвет.
(3). На заседанията на Управителния съвет се водят протоколи, които се подреждат в специална книга.
(4). Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от броя на присъстващите. Решенията могат да се вземат и неприсъствено чрез протоколи, подписани от всичките му членове.
(5). Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член на Управителния съвет се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(6). Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове.


Член 30. (1). Председателят на Федерацията се избира от Националната конференция с мандат до следващата Национална конференция.
(2). Председателят има ръководни и представителни функции, изразява волята на Управителния съвет и на Федеративния съвет.
(3). Председателят подписва всички документи относно дейността на Федерацията.
(4). Председателят ръководи заседанията на Управителния съвет и на Федеративния съвет.
(5). Председателят отчита дейността на Управителния съвет пред Федеративния съвет.


Член 31. (1). Заместник-председателят се избира от Националната конференция с мандат до следващата Национална конференция.
(2). В отсъствие на Председателя или по негово възлагане той има правата и задълженията по предходния член.


Член 32. Членовете на Управителния съвет:
(1). Организират и отговарят за дейностите, ръководени от тях, съгласно Правилника за дейността на УС и Решенията на УС.
(2). Отчитат дейността си пред УС и ФС.


Раздел VІ
КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

Член 33. (1). Контролната дейност във Федерацията се осъществява от Федеративна контролна комисия (ФКК) избрана от ФС с мандат до четири години.
(2). Броят на членовете на ФКК и правомощията й се определят от ФС.
(3). Председателят на ФКК се избира от ФС с обикновено мнозинство и тайно гласуване. Членовете се избират от ФС по предложение на избрания председател на ФКК с обикновено мнозинство и явно гласуване.
(4). ФКК изработва Правилник за дейността си, който се утвърждава от ФС.
(5). ФКК отчита дейността си пред ФС.


Раздел VII
ДОХОДИ И ИМУЩЕСТВО

Член 34. Индивидуалните членове на Федерацията, физически лица, заплащат членски внос в размер и по начин, определени с решение на Конференцията.

Член 35. Имуществото на Федерацията включва парични средства в наличност, ценни книги, вземания, права върху недвижими имоти и движими вещи, ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост и всички други права, които законът допуска да бъдат притежавани от юридически лица с нестопанска цел.


Член 36. Доходите на Федерацията се набират от:
1. членски внос;
2. доброволни вноски, спонсорство, дарения и завещания от физически и юридически лица от страната и чужбина;
3. имущество;
6. други източници, позволени от закона.


Член 37. Финансирането и имуществото се контролират и управляват от ръководните органи на Федерацията при спазване на законите, Устава и решенията на Националната конференция.


Член 38. Имуществото на Федерацията е отделно от имуществото на нейните членове. Федерацията не отговаря за задълженията на своите членове, както и те не отговарят за задълженията на Федерацията.


Раздел VIII
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 39. (1). Федерацията може да се прекрати с решение на Националната конференция, взето с квалифицирано мнозинство 2/3 от регистрираните делегати.
(2). Федерацията може да се прекрати с решение на съда по регистрацията в предвидените от закона случаи.

Член 40. При прекратяване на Федерацията се извършва ликвидация.

Член 41. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Федерацията или от определено от него лице – ликвидатор, или от съда – в определените от закона случаи.

Член 42. Имуществото на Федерацията, останало след ликвидацията и след удовлетворяване на кредиторите се разпределя по начин, определен с решение на Федеративния съвет.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Този Устав е приет на Събрание на учредителите на "СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ” (СФСМВР), проведено на 26. 04. 2009 г. в гр. Стара Загора.
Аватар
lasthero
Администратор
 
Мнения: 785
Регистриран на: 15 Дек 2008, 12:52

Назад към Синдикална дейност

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта