Прессъобщения

Прессъобщения

Мнениеот MasterCop » 26 Май 2012, 17:42

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

В началото на месец май 2012г., бяха утвърдени и сведени за изпълнение правила за служебно поведение на служителите в МВР, които според Синдикална федерация на служителите в МВР /СФСМВР/ са най-малкото неуместни.

Според тези правила, служителите в МВР трябва да се поздравяват помежду си с израз „Госпожи/господа офицери!” при влизане на по-старши служител, а ако са седнали да станат на крака и да приветстват старшия служител. Част от правилата, целта, на които еда се подобри авторитета на МВР и нещото, което е задължително за всички униформени служители е отдаването на чест при среща с по-старши служител от МВР.

Една от причините, от СФСМВР да определят това управленско решение като каламбур е факта, че поздравът „Госпожи/господа офицери!” и отдаването на чест имат армейски произход, а МВР е девоенизирана държавна институция от 2006г.

От СФСМВР са шокирани и възмутени от управленското решение на Цветанов, издаващо дълбоко и проникновено познаване същността на полицейската работа и го определят като:

- усложняващо и утежняващо допълнително дейността на служителите в МВР от процедурна гледна точка;
- намаляващо времето за изпълнение на професионалните задължения на служителите в МВР за сметка на увеличаване времето за отдаване на чест, поздравяване и спазване регламентите за вежливост между служителите в МВР изискващо освен отдаване на чест служителят да представи и специфичното наименование на категорията, фамилията, длъжността и структурата в МВР;
- създаващо реални предпоставки за потъпкване на личните качества и достойнство на служителите и обезличаване на индивидуалния принос за сметка на йерархия, категория и трудов стаж;
- противоречащо изцяло с тенденциите в сектор „Сигурност” в Европа, където се е наложил и усъвършенствал корпоративния способ за управление, при който се делегират права и отговорности на всички служители в т.ч. и на тези на най-ниско ниво.
- нарушаващо споразумението между СФСМВР и МВР, тъй като правилата, дори проформа не са обсъдени с представители на Федерацията.

В допълнение към тези си съображения, от Федерацията напомнят, че в държавите в Европейския съюз, понятията „началник” и „подчинен”, много отдавна са заменени с „ръководител” и „сътрудник” и една от основните причини за тази подмяна е свързана с факта, че преди служителите в сектор „Сигурност” да започнат да утвърждават авторитета на институцията, техният авторитет трябва да бъде признат и зачетен.
Другата причина е, че тези държави, към които се стремим, отдавна са преценили и осъзнали съществената разлика между „командването” и „управлението”, като способи за менаджиране на процесите в правоохранителната сфера и са заложили на второто.
Все пак – доколкото членовете на СФСМВР по силата на служебната дисциплина са задължени да изпълняват заповедта на министър Цветанов, питат:

Кои са офицерите в МВР, съгласно ЗМВР, тъй като тази длъжност не фигурира в Закона?

Дали задължението за поздравяване с „Госпожи/господа офицери” следва да се използва по отношение на всички служители в МВP, в това число всички категории държавни служители и лицата, работещи по трудово правоотношение?

Дали с тези правила не се стартира реорганизация в МВР, за която служителите все пак трябва да бъдат информирани?

С настоящото съобщение от СФСМВР заявяват, че не могат да си позволят да изразят явно своето недоволство, тъй като са действащи служители в МВР, а съгласно разпоредбите на чл. 374 от Наказателния кодекс „който явно изрази недоволство против разпореждане или заповед на началника си, се наказва с лишаване от свобода до една година”.
Затова те отправят отново препоръки и запитвания към министър Цветанов, като се надяват, че поне този път, той ще ги уважи и ще отговори на въпросите им.

За СФСМВР
Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) е най-голямата полицейска синдикална организация в страната. Основана е през февруари 2009 година, непосредствено след спонтанните полицейски протести от края на 2008 година. В момента в СФСМВР членуват над 7 000 служители на МВР – както държавни служители, така й лица, работещи по трудово правоотношение, заети във всички направления на дейност на МВР.
Основна цел на СФСМВР е отстояването и защитата на основните социално-икономически и трудови интереси и права на членовете си в сферата на труда, трудовата заетост, трудовите и служебни отношения, социалното и здравно осигуряване, безопасността, подпомагането, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация при спазване Конституцията на Република България, действащото национално и европейско законодателство, конвенциите на Международната организация на труда и други международни споразумения, по които Република България е страна, както и на разпоредбите на Устава на СФСМВР.
СФСМВР се обявява решително срещу корупцията, дефицита на социален диалог и незаинтересоваността от състоянието на системата за вътрешна сигурност в страната.

https://www.facebook.com/sfsmvr/posts/477644392253018
ИзображениеИзображение
Благословен да бъде онзи, който няма какво да каже и въпреки това мълчи!
Аватар
MasterCop
Администратор
 
Мнения: 2271
Регистриран на: 17 Дек 2008, 21:26

Re: Прессъобщения

Мнениеот belyata » 28 Май 2012, 21:31

След изпратено възражение от УС на СФСМВР с писмо изх. №159 от 22.05.2012 г. до Министъра на ВР относно заповед №Із-905 от 08.05.2012 г. Правила за служебно поведение на служителите в МВР, министър Цветан Цветанов със своя заповед №Із-1057 от 28.05.2012 г. отмени заповед №Із-905.
Същата е изпратена на ръководителите на основните структури по чл.9 от ЗМВР за сведение и изпълнение.
Аватар
belyata
 
Мнения: 617
Регистриран на: 22 Мар 2009, 09:47

Re: Прессъобщения

Мнениеот belyata » 20 Авг 2012, 11:31

СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МВР
София 1000, ул. Иван Вазов № 42, вх. 1, офис 7; тел./факс 02 983 44 45; sfsmvr.bg@gmail.com

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

В края на месец юли 2012г., Синдикална федерация на служителите в МВР / СФСМВР/ предприе действия изискващи провеждането на двустранни преговори между политическото ръководство на Министерството и Федерацията, като официално внесе в МВР, основните си искания за реформи в МВР, настоявайки те да влязат в сила най-късно на 1 януари 2013г.

Представителите на СФСМВР искат:

1.Увеличаване на основните заплати на служителите в МВР поне с 25%
Основният мотив на синдикалистите е, че „такова увеличение би компенсирало до известна степен намаляването на доходите на служителите в резултат на инфлационни процеси и липсата на реално увеличение на заплатите и на каквито и да е бонуси или допълнително материално стимулиране през последните години.” От СФСМВР казват, че подобно увеличение на заплатите е очаквано още в края на 2008г., когато официално е заявено от ръководството на МВР за служителите, че „заплатите им са ниски” и „възнагражденията в системата на МВР трябва да са адекватни на условията, в които работят”.

2.Законодателни промени, които да:

2.1.Дават дефиниция и изпълване с реален смисъл на термина „физическа неприкосновеност” – Чл. 5а. от ЗМВР, тъй като физическата неприкосновеност по смисъла на Закона за МВР би могла да се определи като законова забрана за влизане във физически контакт със служител на МВР. Изключение правят случаите, когато това е необходимо за да бъде оказана помощ. Подобна дефиниция, подкрепена със съответните административно-наказателни разпоредби, би ограничила случаите, когато посегателство срещу служител при изпълнение на задълженията му се наказва с глоба в размер 200-300 лв.

2.2.Променят съдържанието на термина „несъвместимост със службата в МВР” – Чл. 177 от ЗМВР.
СФСМВР настоява на служителите в МВР да бъде разрешено да получават доходи от дейности извън произтичащите от служебното или трудовото им правоотношение с Министерството по ред, определен от министъра. Това предложение е продиктувано от лошото материално състояние на служителите и факта, че настъпилите промени в това отношение през последните години, са влошили положението на служителите в системата. От СФСМВР, напомнят на министъра, че има много добри практики в страни членки на Европейския съюз, в които получаването на допълнителни доходи е държавна политика и е законодателно уредено.


2.3.Премахване на възможността да се полага извънреден труд извън размера, подлежащ на компенсация – Чл. 211-212 от ЗМВР.
От СФСМВР напомнят, че този проблем е предизвикан от факта, че ЗМВР ограничава извънредния труд, когато става въпрос за неговото компенсиране, – чрез заплащане и допълнителен платен годишен отпуск, но по никакъв начин не поставя ограничение на количеството извънреден труд, който може да бъде положен от служителите. Това са предпоставки за нарушаване на основно конституционно право – на възнаграждение за положен труд, които са регламентирани в закона.
Според СФСМВР, решението на този проблем може да се търси в две посоки – в ограничаване на извънредния труд до време, за което ЗМВР позволява да бъде компенсиран, или премахване на ограниченията за компенсиране на извънредния труд.

2.4.Премахване на дискриминацията по отношение на завършващите задочна форма на обучение в АМВР служители на МВР.
Към момента, на завършващите редовна форма на обучение в АМВР след дипломиране автоматично се присъжда категория Г. В същото време служители на МВР, завършили задочна форма на обучение в АМВР, се явяват на конкурс за придобиване на категория Г по общия ред. Нещо повече – ако конкурсът е за израстване в категория, служители с категория Е не могат да участват в него, независимо от факта, че са завършили АМВР и имат същата специалност и образователно-квалификационна степен, както и завършилите редовна форма.
Промяната в тази насока освен, че ще прекрати утвърдените форми на дискриминация, ще оправдае и средствата, които МВР влага в задочното обучение на служители в АМВР.

2.5.Осигуряване на функционален имунитет на синдикални активисти.
От Федерацията искат въвеждане в Глава двадесета от ЗМВР (при необходимост – чрез промяна или дерогация на други текстове) забрана на прекратяването на служебното правоотношение на членове на изборни ръководни органи на синдикални организации по реда на чл. 245, т. 13, както и на тяхно преместване или командироване за повече от 90 дни, докато заемат съответната длъжност и до шест месеца след освобождаването им от нея без съгласието на централното ръководство на съответната синдикална организация.
Това предложение на СФСМВР е подкрепено от ратифицирана от Република България Конвенция на Международната организация на труда, съгласно която на синдикалните лидери се осигурява имунитет срещу неоснователно преследване и уволнение. Подобна е и европейската практика.

От СФСМВР очакват реални резултати от преговорния процес през месец септември 2012г. Към настоящия момент има насрочена среща за обсъждане на исканията на представителите на Федерацията с МВР, която ще се състои на 22 август 2012г.
В случай, че резултатите от двустранните преговори не удовлетворяват СФСМВР, те са готови да предприемат протестни действия, съгласно правото им по ЗМВР и споразумението им с министъра на вътрешните работи.
На заседание на УС на СФСМВР от 14 юли 2012г., бе взето решение за провеждане на протест през септември 2012г., а на последващото заседание на 18 август 2012г., бяха разпределени ангажиментите по организиране на протестни действия между членовете на СФСМВР.
Основните мотиви за поставяне на този ултиматум от страна на Федерацията пред ръководството на МВР е, че в последните 3 години се обещават законодателни промени, които все още са в процес на обсъждане. От СФСМВР заявяват, че нямат време, желание и възможност да провеждат преговори още 6 месеца, тъй като е наложително техните искания да бъдат отразени в бюджета на МВР за 2013г.
За СФСМВР

Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) е най-голямата полицейска синдикална организация в страната. Основана е през февруари 2009 година, непосредствено след спонтанните полицейски протести от края на 2008 година. В момента в СФСМВР членуват над 7 000 служители на МВР – както държавни служители, така и лица, работещи по трудово правоотношение, заети във всички направления на дейност на МВР.
Основна цел на СФСМВР е отстояването и защитата на основните социално-икономически и трудови интереси и права на членовете си в сферата на труда, трудовата заетост, трудовите и служебни отношения, социалното и здравно осигуряване, безопасността, подпомагането, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация при спазване Конституцията на Република България, действащото национално и европейско законодателство, конвенциите на Международната организация на труда и други международни споразумения, по които Република България е страна, както и на разпоредбите на Устава на СФСМВР.
СФСМВР се обявява решително срещу корупцията, дефицита на социален диалог и незаинтересоваността от състоянието на системата за вътрешна сигурност в страната.

Лице за контакти:
Радостина Якимова

Мобилен: +359 879 00 77 76
E-mail: sfsmvr.bg@gmail.com
Skype: radostina_yakimova
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ.doc
Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
Аватар
belyata
 
Мнения: 617
Регистриран на: 22 Мар 2009, 09:47

Re: Прессъобщения

Мнениеот belyata » 22 Авг 2012, 13:39

СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МВР

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 22 август 2012г., се проведе първата среща от двустранните преговори по исканията на СФСМВР от МВР за увеличение на заплатите на служителите в МВР и промени в нормативни актове, регламентиращи дейността им.

На срещата от страна на МВР присъстваха заместник- министър Димитър Георгиев, заместник – директор дирекция „Човешки ресурси” и директори на дирекциите „Правно-нормативна дейност” и „Планиране и управление на бюджета”.
Синдикалистите бяха представени от Валентин Попов – председател на УС и Добромир Добрев – зам-председател на УС на СФСМВР.

По време на срещата бяха уточнени някои технически въпроси, свързани с преговорите. От страна на ръководството на МВР беше лансирано предложение въпросите да бъдат разгледани във формат Съвет за социално партньорство.
Представителите на Федерацията заявиха, че по принцип не възразяват поставените от тях проблеми да бъдат разглеждани във всякакъв формат, но успоредно с хода на двустранните преговори, а не вместо тях.

Според заместник–министър Димитър Георгиев, би било добре, независимо в кой формат, да вземе участие представител на Министерство на финансите.
Позицията на Федерацията е, че не възразяват срещу участие на представител на МФ, но то би било безсмислено, ако ще се ограничава само в обясненията, че няма финансови средства за увеличаване на заплатите на служителите в МВР.

По принцип и двете страни стигнаха до консенсус, че исканията на СФСМВР са основателни. От страна на Федерацията беше изтъкнато, че тези искания, особено във финансовата им част, до известна степен са базирани и на изказвания на министър Цветан Цветанов от края на 2008г. и лятото на 2009г.

От СФСМВР заявяват, че няма да направят компромис със своите искания, тъй като чакат вече 3 години обещанията на МВР да бъдат изпълнени. Ако от силовото министерство не удовлетворят исканията на Федерацията, тя ще започне протестни действия през септември 2012г. Синдикалистите очакват на следващата среща да започнат да се очертават конкретни резултати или в противен случай ще излязат на улицата и преговорите с МВР ще продължат на фона на полицейски протести.

УС на СФСМВР се ангажира своевременно да информира за хода на преговорите не само членовете на Федерацията, но и българската общественост, доколкото е дълбоко убеден, че ситуацията в сектор „Сигурност” представлява интерес за цялото общество.

Въпреки, че СФСМВР е синдикална организация на служители от МВР, които са деполитизирани, УС на Федерацията не може да отмине с мълчание публичните изказвания на вицепремиера и министър на финансите г-н Симеон Дянков. От Федерацията със съжаление отбелязват, че мълчаливия отказ на министър Дянков да се срещне с техни представители дава плодове и г-н министърът очевидно продължава да не е наясно със ситуацията в сектор „Сигурност”.
От СФСМВР отказват да коментират очевидни неточности от сорта на: „младши сержанти” – звание, което в МВР не съществува от времето на освобождаването на последните наборни войници. Далече по-неприятни са други грешки (от УС на СФСМВР предпочитат да ги приемат като такива, защото противното означава, че министър Дянков съзнателно лъже) – отпуските на служителите в МВР са до 40, а не както посочи министър Дянков – 45 дни, а заплатите, които държавните служители получават при напускане на системата, са до 20, а не до 24. На език, може би по-понятен на господин министъра: в единият случай той „сбърка” с малко повече от 12%, а в другия – с 20%.
По отношение на прословутите „привилегии” в МВР, министър Дянков може би поради незнание пропуска една от тях – правото на погребение за сметка на МВР. По официални данни от 1 януари 2007г. до 31 декември 2011г. 449 служители на МВР са пострадали в резултат на неправомерни действия на граждани ( тази цифра не включва трудови злополуки извън конфликтни ситуации с граждани). 77 от тях са получили средни телесни повреди, а 3-ма са загинали. Към момента СФСМВР и Министерството заедно и поотделно в рамките на възможностите си полагат усилия да окажат помощ на повече от 100 деца на служители на МВР, загинали при изпълнение на служебните им задължения. Каквато и да бъде като размер тази помощ обаче, тя не може да замени на децата таткото, който няма да се върне. Не могат да го заменят нито Федерацията, нито министър Цветанов, а още по-малко министър Дянков. Темата е изключително болезнена и УС на СФСМВР не желае по никакъв начин да спекулира с нея. В противен случай може би би отправила към министър Дянков въпроса води ли се такава статистика в ръководеното от него министерство.

Нелепо е да се поставя знак на равенство между коренно различен вид дейности, каквито са тези на държавните служители в Министерство на финансите и в МВР. Единственият резултат от подобни некоректни паралели може да бъде насаждането на недоверие и злоба между държавни служители, работещи по различни специални закони.
УС на СФСМВР, силно се надява, че не това е целта на министър Дянков, но във всеки случай му припомня, че в протест срещу една негова несъстояла се „антикризисна мярка” участваха рамо до рамо служители на МВР и на данъчната администрация.
Във всеки случай СФСМВР отново потвърждава категоричната си позиция, че противопоставянето на различни браншове или социални групи е непродуктивна и вредна за социалния мир позиция.
Аватар
belyata
 
Мнения: 617
Регистриран на: 22 Мар 2009, 09:47

Re: Прессъобщения

Мнениеот belyata » 27 Авг 2012, 22:42

СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МВР

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


Напоследък се увеличават случаите на насилие над полицаи, като в последния са пострадали трима полицаи - членове на СФСМВР, при изпълнение на служебните си ангажименти в ромския квартал „Изток-2” в Димитровград.

Инцидентът се е случил на 26.08.2012г., след получаване на сигнал в РУП – Димитровград за възникнал скандал в квартал „Изток - 2” в гр. Димитровград. Към скандала между двамата участници по-късно са се присъединили техните близки и роднини.

При задържане на участниците е нанесена порезна рана с брадва в областта на дясната ръка на единия полицай, вторият полицай е ударен със сап на вила, а третият е с охлузвания по едната ръка. Образувано е наказателно производство по НК за оказване на съпротива срещу орган на властта, изпълняващ задължения по опазване на обществения ред.

СФСМВР използва случая, за да напомни за пореден път, че една от точките, по които води преговори с МВР касае именно дефиницията на понятието „физическа неприкосновеност” и налагането на санкции за нейното нарушаване.

Гарантирането на физическата неприкосновеност е неотложно именно поради зачестилото насилие над полицаи. Определянето на допълнителна законова забрана за влизане във физически контакт със служител на МВР може да осигури по-голяма сигурност и безопасност на полицаите при изпълнение на служебните им ангажименти.
Димитровград.doc
Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
Аватар
belyata
 
Мнения: 617
Регистриран на: 22 Мар 2009, 09:47

Re: Прессъобщения

Мнениеот belyata » 29 Авг 2012, 12:42

СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МВР

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


На 28 август 2012г., Синдикална федерация на служителите в МВР /СФСМВР/ получи ясен сигнал, че в Република България се правят опити да се ограничат с всички налични инструменти протестите на служителите в сектор „Сигурност”. Нещо повече – членовете на Федерацията според кмета на Велико Търново представляват заплаха за обществения ред.

Това е официалният отговор на Даниел Панов, относно искане изпратено на 23 август 2012г., от СФСМВР за провеждане на протест на 22 септември 2012г. в старопрестолния град. От СФСМВР напомнят, че паралелно с преговорите, които водят с ръководството на силовото ведомство за увеличение на заплатите на служителите в МВР и промени в нормативни актове, регламентиращи дейността им, те се подготвят и за протести, ако исканията им не бъдат удовлетворени.

Според Кмета на Велико Търново, провеждането на протест на служителите на реда успоредно с Националното честване на 104-тата годишнина от обявяването на Независимостта на България застрашава обществения ред в населеното място. Явно господин Панов има несъмнени данни за това, защото като основание за забраната за провеждане на протеста е посочил чл.12 ал. 2 т. 2 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, предвиждащ именно такава хипотеза.

От СФСМВР намират този отказ за обиден и унизителен, тъй като те са една от малкото организации в България, които в годините са се доказали като еталон за провеждане на мирни протести, съответстващи на всички изисквания на националното законодателство.

Именно членове на Федерацията са длъжностните лица, които на 22 септември 2012г., ще опазват обществения ред и ще се грижат за безопасността на пристътстващите граждани и гости на град Велико Търново.

От СФСМВР заявяват, че въпреки реалното си право да обжалват решението на Кмета на община Велико Търново, те няма да го направят. За сметка на това оставят на Kмета на Велико Търново една от двете възможности – или да огласи публично основанията, на които смята провеждането на протестен митинг на СФСМВР за заплаха за обществения ред, или публично да се извини на близо седем хиляди служители на МВР, чиято главна задача е именно опазването на обществения ред и сигурността на гражданите на България, в това число – и на гражданите на Велико Търново.
press_otkaz_protest_VTurnovo_1.doc
Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
Аватар
belyata
 
Мнения: 617
Регистриран на: 22 Мар 2009, 09:47

Re: Прессъобщения

Мнениеот belyata » 04 Сеп 2012, 14:49

СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МВР

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


В последните дни министърът на финансите Симеон Дянков заговори отново за привилегиите на служителите в МВР, с което окончателно показа, че му липсват базисни знания за разграничаване на съдържателно ниво на понятията „привилегии”, „преференции” и „компенсации”.
СФСМВР не смята, че може да образова вицепремиера Дянков, но като социалноотговорна организация се чувства длъжнa да спре политическото говорене и провокации и да разясни разликата между тези думи пред обществеността.

Привилегията е право или предимство, преимущество, което поставя някого в по-благоприятно положение в сравнение с друг.
Преференцията е предимство, преимущество, давано на държава, организация или фирма.
Компенсацията е награда или обезщетение за нещо изгубено.

УС на СФСМВР нееднократно е доказвал, че това, което министър Дянков счита за привилегии (преференции) на държавните служители в МВР, в действителност представлява единствено компенсация за ограничаването на някои техни човешки и граждански права. Права, гарантирани от Международната харта за правата на човека и Конституцията на Република България.

От Федерацията намират,че последните изказвания в медиите на министър Симеон Дянков са откровена спекулация.
УС на СФСМВР е готов да преговаря и лично с министър Дянков и напомня, че тази готовност е изразена в писмо на УС, което отлежава в канцеларията на министъра вече близо година.
Ако министър Дянков събере смелост да се срещне с представителите на СФСМВР, те вероятно биха били склонни да се откажат от всички свои „привилегии” и „преференции” в замяна на отпадане на забраната за провеждане на стачка в МВР.
При успешен финал на подобни преговори от Федерацията биха се ангажирали в продължение на поне 10 дни да не предприемат никакви действия - за да има възможност г-н Дянков безопасно да напусне „пицарията” си, тъй като в противен случай би му се наложило твърде отблизо да наблюдава хода и резултатите от една национална стачка на полицаи и пожарникари.
Кога започваме преговорите, г-н Дянков?

От СФСМВР призовават министър-председателя Бойко Борисов да убеди единия си заместник да спре да говори конкретно, за да не излага повече публично себе си, премиера и правителството, а другия – да започне да говори конкретно (по същите причини).
press_otgovor_SFSMVR_izkazvaniya_Dyankov - 4.09.2012.doc


ПРИВИЛЕГИИ ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ?
ИСТИНАТА ЗА МВР!


Постъпвайки на работа, държавните служители в МВР доброволно приемат да бъдат ограничени техни основни права, гарантирани от Всеобщата декларация за правата на човека и от Конституцията на Република България:

1.Държавният служител в МВР не може да напуска страната и дори населеното място, в което работи или живее, без предварително да уведоми представител на работодателя.
Ограничение на правото на свободно движение по чл. 35 от Конституцията.

2.Държавният служител в МВР няма право на стачка.
Ограничение на правото по чл. 50 от Конституцията.

3.Държавният служител в МВР няма право да членува в политически партии и дори
да присъства на техни събрания.
Ограничение на правото на свободно сдружаване по чл. 44 от Конституцията.

4.Професионалните организации, в които членува държавният служител в МВР, не могат да бъдат представени в Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Ограничение на правото по чл. 49 от Конституцията.

5.Държавният служител в МВР носи отговорност по Глава 13 от Наказателния кодекс –
„Военни престъпления”, чл. 374.: „Който явно изрази недоволство против разпореждане или заповед на началника си, се наказва с лишаване от свобода до една година.”
Ограничение на правото по чл. 39 от Конституцията – за свободата на словото.

6.Държавният служител в МВР не може да упражнява друга доходоносна дейност.
Ограничение на правото по чл. 16 от Конституцията.

7.Държавният служител в МВР може да бъде проучван за даване на достъп до класифицирана информация.
Ограничение на правата по чл. 32 и чл. 34 от Конституцията – за неприкосновеност на личния живот и тайната на кореспонденцията.


При опазване на обществения ред и сигурността на гражданите държавният служител в МВР може да бъде субект на стрелба, агресия и нараняване. В ежедневната му работа понякога се налага да рискува своя собствен живот в полза на живота на българските граждани, като ги защитава от престъпни посегателства, нападения, пожари и природни бедствия.За изброените доброволно поети задължения и лишаване от права, държавните служители в МВР получават от държавата известни компенсации:

1.Допълнително възнаграждение за продължителна служба в МВР върху основното месечно възнаграждение в размер 2% за всяка година трудов стаж, но не повече от 40%.
2.Порционни пари в размер на 60 лв. месечно.
3.Униформено облекло или левовата му равностойност в размер 400 лв. годишно.
4.Допълнително възнаграждение за специфични условия на труд и работа при вредни за здравето условия.
5.Социално и здравно осигуряване за сметка на държавния бюджет.
6.Право на безплатно пътуване в обществения транспорт при изпълнение на служебни задължения.
7.Ранно пенсиониране.
8.Право на безплатно погребение за сметка на МВР

Досегашната практика в сектор „Сигурност” показва, че списъкът на тези “привилегии” не е пълен и може да бъде разширяван, а списъкът на компенсациите може да бъде съкратен без държавните служители в МВР да бъдат информирани предварително.
kompensacii ili privilegii 4.9.2012.doc
Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
Аватар
belyata
 
Мнения: 617
Регистриран на: 22 Мар 2009, 09:47

Re: Прессъобщения

Мнениеот belyata » 12 Сеп 2012, 11:08

СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МВР

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


Синдикална федерация на служителите в МВР /СФСМВР/, започна активната подготовка на протест във връзка със своите искания за увеличение на заплатите на служителите в МВР и промени в нормативни актове, регламентиращи дейността им. От Федерацията вече са информирали МВР за своите намерения и официално са уведомили кмета на София, като се надяват този път да не им бъде забранено да протестират.
Протестът на членовете на Федерацията ще бъде в София, а определените за това дати са 23 и 24 септември 2012г. Синдикалистите в момента създават вътрешна организация сред своите членове, разпределени в 125 синдикални дружества в цялата страна и са получили официално становище, че ще бъдат подкрепени от Синдикат на служителите в затворите в България.
Подготовката на протестните действия е в резултат на несъстоялите се преговори и демонстрираната до момента липса на каквото и да е желание от страна на МВР да обсъди по същество възможностите за удовлетворяване исканията на Федерацията.
От СФСМВР напомнят, че техните искания са представени в МВР на 27 юли 2012г. и за месец и половина е проведена само една среща с представители на МВР. На срещата на 22 август 2012г., не бяха проведени преговори по същество, а се обсъдиха някои технически въпроси.
Въпреки постигнатото принципно съгласие между МВР и СФСМВР, че исканията на Федерацията са основателни, представителите на силовото министерство не показаха по никакъв начин, че имат намерение да проведат реални преговори със синдикалистите.
Именно демонстрираното в продължение на месец и половина пренебрежение от страна на МВР и неглижирането на основателните искания на Федерацията са причина за подготовката на протести в края на месец септември 2012г.
В края на месец юли 2012г., синдикалистите заявиха, че ако исканията им не бъдат удовлетворени през септември 2012г., преговорите с МВР ще се състоят на фона на полицейски протести. СФСМВР, за разлика от ръководството на МВР спазват своите обещания, не ги отлагат в продължение на 3 години, както правят от силовото ведомство и вече подготвят своя протест.
pres_protest_2309-24092012.doc
Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
Аватар
belyata
 
Мнения: 617
Регистриран на: 22 Мар 2009, 09:47


Назад към Синдикална дейност

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта

cron