Кой за какво се бори

Кой за какво се бори

Мнениеот малкия » 27 Юли 2013, 21:56

Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси

10/07/2013 Стенограма от заседание на комисия
--------------------------------------------------------------------------------
П Р О Т О К О Л
№ 3

Днес, 10.07.2013 г., сряда, от 16:00 часа се проведе заседание на Комисията по правни въпроси.
На заседанието присъстват: от Министерството на околната среда и водите - Николай Недялков, началник отдел „Натура 2000” в МОСВ; от Министерството на вътрешните работи – Цветлин Йовчев, министър, Георги Великов, началник на кабинета на министъра на вътрешните работи, Николай Нанков, началник на отдел „Нормотворческа дейност”, дирекция „Правно-нормативна дейност”, и Кристина Лазарова, главен юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност”, дирекция „Правно-нормативна дейност”; от Висшия съдебен съвет – Соня Найденова, представляващ ВСС; от Върховния касационен съд – проф. Лазар Груев, председател и Павлина Панова, председател на Наказателната колегия и заместник-председател на ВКС; от Прокуратурата на Република България – Пенка Богданова, заместник на Главния прокурор и Бранимира Борисова, съветник на Главния прокурор по парламентарните въпроси; от Министерския съвет – Галя Маринска, директор на дирекция „Правна”; от Държавна агенция „Национална сигурност” – Ангел Риджаков, директор на дирекция „Правна” и Иван Бонев, директор на дирекция „Технически операции”; от Висшия адвокатски съвет – Емилия Недева, член на Висшия адвокатски съвет; от Синдикална федерация на служителите в МВР – Валентин Попов, председател на УС.

.....
И накрая въпроса за синдикалната дейност.

Николай Нанков:
Предложените от нас текстове, защото предложенията на МВР за създаването на ДАТО бяха с идеята, че по смисъла на ЗЗКИ – служби за сигурност (чета § 1) и най-накрая Министерството на отбраната и Специализираната дирекция „Оперативно-технически операции” на МВР.
От тази гледна точка, не виждайки никъде в службите за сигурност да има синдикална дейност, считаме за удачно и правилно текста на ал. 4. Това беше единственият ни мотив, а не с мотив да ограничаваме хората да се сдружават и т.н. Просто защото не виждаме и в партньорските наши служби на Министерството на вътрешните работи същата ситуация има в Словакия, в Италия, в Белгия.
Другата служба за сигурност, която беше, а именно Борба с организираната престъпност, бившата ГДБОП вече е част от ДАНС.
Това беше нашата идея. Затова и комисията го остави за внимателен прочит с оглед да не объркаме нещо в тази посока.

Предс. Христо Бисеров:
Когато разглеждахме този казус, г-жа Манолова категорично възрази да не го решаваме толкова бързо и да го обсъдим допълнително.
Припомням и още един друг детайл. В обсъжданията и в работната група и тук останахме с впечатление, вероятно грешката е при нас, че няма в тази служба служители, които да членуват в синдикат, което изглежда не е точно така.
Аз предлагам сега да чуем Председателя на Управителния съвет на Синдикалната федерация на служителите в МВР г-н Попов, с когото имахме предварителен разговор, за да чуя и друга позиция.
Заповядайте, г-н Попов.

Валентин Попов:
Уважаеми народни представители,
Дами и господа,
Счетохме, че извеждането на Специализирана дирекция „Оперативно-технически операции” от МВР и образуването на Държавна агенция „Технически операции”, философията на това извеждане не касае служебното положение на хората, които са работили и в момента все още работят в МВР и които след влизане на закона в сила ще работят в Държавната агенция.
Виждам, че това, което до момента комисията е приела, следва това, което аз казвам – в синхрон е.
„Чл. 19, ал. 3. За държавните служители се прилагат разпоредбите относно държавната служба в Закона за министерството на вътрешните работи.”
Дотолкова доколкото до момента служители на Специализирана дирекция „Оперативно-технически операции” членуват в синдикална организация и това по никакъв начин не се е отразило на работата на тази дирекция или поне на нас не ни е известен такъв случай, не виждам достатъчно сериозни основания на вече бившите служители на МВР от момента, в който започне да съществува Държавната агенция „Технически операции” да бъде ограничавано правото за сдружаване по синдикална линия в синдикални организации.
Това беше причина да отправим едно запитване по този въпрос. Аз отново трябва да кажа, че до момента Синдикалната федерация на служителите в МВР има над 230 члена на Специализирана дирекция „Оперативно-технически операции” и това е изключително лесно за проверяване и доказване.
Идеята ни е, с което ще приключа и моля да ме извините, че ще го повторя, не виждаме основание промяната на подчинението на определена служба, при положение, че няма да се промени в никакъв друг аспект функциите на служителите, нито техния статут, считаме, че основание да се променя и в частта право на сдружаване в синдикални организации отсъства. Благодаря. Ако имате въпроси, моля.

Янаки Стоилов:
Аз смятам, че тази логика е правилна след като служителите запазват статута, който имат по Закона за МВР да имат всички характеристики. Но това нали означава, че към тях ще се прилага вече и другото ограничение, че те не могат да членуват в синдикати, надхвърлящи службата, в която те са създадени. Тоест те вече няма да могат да бъдат част от вашия синдикат или от някакъв друг, а могат да си имат собствен синдикат в рамките на службата. Защото това е логиката.

Валентин Попов:
Аз веднага мога да посоча паралелни сходни случаи. Служителите в Главна дирекция „Охрана” и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” на Министерството на правосъдието. Те работят също по Закона за МВР и имат същия статут. Те също имат право на синдикална дейност и на синдикат. Говоря за надзирателите в затворите. Ние имаме много близки контакти с този синдикат. Но съществуващата в момента забрана в Закона за МВР да се обединяваме с други синдикални организации не ни дава възможността да потърсим една да го наречем условно „шапка” на синдикални организации в сектор „Сигурност”, която да представлява всички организации по въпроси, касаещи всички тях. Така че това ограничение е ясно.

Кристина Лазарова:
Само искам да допълня или по-скоро да обясня от какво беше продиктувано нашето предложение. Освен това, че бъдещото ДАТО е служба за сигурност и по този начин тя се приравнява по статут с всички служби за сигурност по смисъла на ЗЗКИ и въвеждането само за тях на възможност за синдикална дейност води до неравнопоставено положение спрямо служителите в другите служби за сигурност. Единствено това ни е била мотивацията. Оттам насетне остава на вас да прецените и да вземете решението, но смятаме, че по този начин ще сложите двоен аршин за службите за сигурност.

Предс. Христо Бисеров:
В случая поясняваме, че останалите служби за сигурност, а те са ДАНС, НРС, НСО, Военно разузнаване, там няма. Има още една служа за сигурност, която е в МВР, това е вътрешна сигурност. (Не! Те са част от МВР и за тях важат общите правила.) Те са служба за сигурност? По т. 1 не са ли? (Не.) Добре.
Обаче има една разлика, която трябва да я посочим, че тези служби, които изброих, се занимават с контраразузнаване и разузнаване. А служба ДАТО е техническа служба. Тя не обработва информация реално. Не я анализира. Тя я събира. Даже в новите промени казахме, че не я държи в себе си, а веднага я дава на заявителя. Все пак това е нещо, което е различно. Това ги прави малко по-различни от другите служби за сигурност. Другите служби за сигурност събират и анализират контраразузнавателна или разузнавателна информация.

Янаки Стоилов:
И още един, последен, въпрос от гледна точка на дейността им.
Тази синдикална дейност при определени обстоятелства може да доведе до известно парализиране на дейността, доколкото става дума за оперативна информация. Ако кажа, примерно, ние няма да подаваме два-три дена информация, защото искаме някои наши синдикални права да бъдат защитени. Разбирате как това може да увреди действия, които имат непрекъсваем характер. Нека да разсъждаваме върху всички тези ефекти от определени синдикални прояви.

Валентин Попов:
Мисля, че това се решава съвсем елементарно, като бъде забранена стачката във въпросната агенция по начина, по който се случва в МВР.
Напълно съм съгласен с Вас, г-н Стоилов, един синдикат, ползващ се от пълния набор от действия в защита на членовете си, би могло наистина да нанесе щети. Един синдикат в МВР, ако обяви стачка, ще нанесе може би повече поражения, отколкото би ги нанесъл този в ДАТО. Ние обаче нямаме право на стачка и не сме го правили.
За да върнем нещата малко назад към това що за агенция би била ДАТО. Да, според нас, аз съм склонен да се съглася с г-н Бисеров, това е по-скоро техническа агенция, отколкото служба за сигурност. Тя е сред службите за сигурност, няма спор, но когато коментираме къде в Европа са позволени и къде по принцип отсъстват синдикални организации, ние можем да погледнем армията. Не е разрешено организирането на синдикални организации, но само на военнослужещи. Както е и в България в Министерството на отбраната. Има една сериозна категория държавни служители, които имат това право. По същата логика Министерството на вътрешните работи също извършва част от тези функции, които ще извършва ДАТО. Това предполагам е без съмнение. В останалата част от министерството се прилагат някои способи, които прилага и ДАТО. Изключвам чисто техническите. Имам предвид оперативни способи.
Така че само по себе си това, според нас, не е достатъчно основание. Това, в което ние търсим смисъла на цялата работа е, че не се променят функциите на служителите. Очевидна е волята.

Предс. Христо Бисеров:
Колеги, в новия чл. 19е, който приехме, в ал. 3 за държавните служители на новата агенция се прилагат разпоредбите относно държавната служба в Закона за Министерството на вътрешните работи. А там има глава, която урежда как се извършва тази синдикална дейност и не могат да правят стачки. Могат да пушат, но стачки не. А вече има забрана и за пушене. Така че, ако това е задоволителен отговор. Има препращаща норма.
Предлагам да приемем текста на МВР целия, както е, без точката, с която на практика се забранява синдикална дейност, като е ясно, че става въпрос за синдикална организация, която си е там.

Николай Нанков:
Благодаря Ви, г-н Бисеров. По този въпрос бяха изложени всички аргументи. Беше детайлно обсъден."

http://www.parliament.bg/bg/parliamenta ... no/ID/2867Едно и също ли говорят представителите на МВР (Дирекция Правно-нормативна дейност) на две поредни заседания на Правната комисия в НС?

Част от стенограмата от заседание на Комисията на 03.07.2013 г. - за сравнение:

"Явор Нотев:
Само да обясня, може би в отговор на този въпрос, който г-жа Манолова задава. Той възникна и на заседанието на работната група. Наистина систематически и за прегледност нещата стоят точно така. Тази граница би следвало да се постави с решението синдикалната дейност да остане в структурата на МВР, а службите за национална сигурност да бъдат без тези права. Получихме и отговор, чисто практически, дали синдикалната дейност има някакво измерение в тази служба. От нашите гости получихме уверението, че тя не е силната страна на тази служба. Даже някой каза, че досега едва ли има индивидуални членове на синдикати, които са имали право на живот.
И още нещо. Ще го проследите в следващите текстове и ще видите, че в нито една друга посока права не се ограничават, а напротив. Струва ми се, че това е разумното решение. Аз го поддържам.
Предс. Христо Бисеров:
При това ние изрично попитахме. В МВР има 6 синдиката, нали?

Николай Нанков:
Да, в МВР има 6 синдиката и единият е на гражданската администрация, а другите са на държавните служители в МВР. До настоящия момент, независимо от наличието на Глава 20 в Закона за МВР, синдикална дейност и синдикални членове в СДОТО не са развивани никога, абсолютно никога. Същото важи и за Главната дирекция „Борба с организираната престъпност” бившата абсолютно никога не е развивана синдикална дейност и до настоящия момент в Главна дирекция „Национална полиция” на МВР също няма синдикална дейност, каквато и да е. Няма сдружения.
Смисълът на нещата е, че това са служби за сигурност и добрите европейски практики в областта ясно показват, че във водещи страни, каквито са Германия, Франция, Белгия няма синдикална дейност в службите за сигурност. То е с оглед защита националната сигурност на държавата и е нормално, тъй като това ще стане такава структура, която е по отношение на националната сигурност и служба за сигурност, каквито са и другите, каквито сме предвидили в проектозакона за ДАНС повече от нормално е да няма, но да е изрично отбелязано.

Мая Манолова:
Предполагам, че от правна гледна точка няма проблем това законодателно решение. Но както и да го обосноваваме правно, въпросът има и друго измерение, че досега е имало такава възможност, не се променя характерът на тяхната дейност. Сега им отнемаме едно право. Със сигурност синдикатите в МВР няма да приемат добре това ново законово въведение. Не виждам защо, след като там така или иначе не се развива някаква бурна синдикална дейност, трябва да се занимаваме с този въпрос. Само за да се създава излишно напрежение.
Е ли е проблем да чуем и мнението на синдикатите?

Николай Нанков:
Никога не е имало синдикална дейност."

http://www.parliament.bg/bg/parliamenta ... no/ID/2849
Валентин Попов ГПУ - Благоевград
малкия
 
Мнения: 1347
Регистриран на: 20 Дек 2008, 08:58

Re: Кой за какво се бори

Мнениеот GENTATSO » 03 Авг 2013, 19:01

Интересно четиво , :) както обикновенно първи на фронтовата линия , ма тоя Ненков чного хлъзгаФФФФ бе Попов, покани го на една среща в офиса на СФСМВР пък ние няколко човека случайно ще дойдем , примерно Ванкин , Сашо , Аз, Хрисимов итн. ма не друго само да го питаме нещо .......
http://vbox7.com/play:4c7afa02
Евгени Крумов- СФСМВР
Аватар
GENTATSO
 
Мнения: 1050
Регистриран на: 22 Яну 2009, 17:07

Re: Кой за какво се бори

Мнениеот MasterCop » 31 Окт 2015, 07:56

Линк - https://www.facebook.com/groups/sfsmvr/ ... 303069962/
Борислав Мазнев
6 часа · Редактирано
Какво инфо точно искате да получите, колеги ?
Мога да ви напиша доклад с всичките лъжи и глупости които се казаха днес от МВР:
по т. 1. Наредба 592/15г. - няма да бъде обнародвана нова. Запазва се настоящото "прееб@но" положение. Въпреки представените Становище от НОИ и Наредба за раб. време в МП ( предоставена ни от колегите от ССЗБ), получихме реплика от МВР - съдете ни, не ни интерисува.
по т.2 Намаляване на ССД - причини и основания? Отговор от ДПУБ - Пеев - не е вярно ,че са намалени , даже напротив увеличени са. МВР е дало на дирекциите повече пари. Защо ви се намаляват - питайте директорите, сумите за ССД се дават по преценка на ръководителя на съответната структура и не могат да бъдат фиксирани или вкарани в основната заплата. ДПУБ не може да каже дали сумите за ССД през 2016г. ще бъдат увеличени, както и да представят официална справка какви лимити са били отпуснати по структури и как са усвоени. МВР няма визия за промяна на Наредбата за ССД , поради липса на ресурси.
по т.3 МВР категорично заявява, обезщетенията при пенсиониране няма да бъдат променени!!!???!!!??? От МВР е представено становище в МС и в него няма насоки за намаляване на обезщетенията. На поставен лично от мен неколкократно въпрос: ЗАЩО МВР НЕ ОПРОВЕРГАВА МФ ( В. ГОРАНОВ) ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАМАЛЯВАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТ??? ( Поне 4-5 пъти попитах!) В отговор получихме мълчание или мрънкане, че това са виждания на Горанов, но не и на правителството.
На поставен от СФСМВР въпрос: Това поредната скрита оптимизация ли е ? Последва неловко мълчание. Отговор не получихме или по-скоро получихме, но на по-късен етап.
по т.4. НСГ поставиха 2 въпроса:
- да се премахне предложението е ЗДБ-2016 за премахване на безплатното пътуване на ЛРТП и админ. държ. служители. Отговор от МВР - това може да се реши само от НС.
- ще бъдат ли увелични заплатите на ЛРТП, тъй като МРЗ доближава заплащането на ЛРТП в МВР. Отговор от МВР - Не, няма да се увеличат. МРЗ все още не е достигнала заплатите на ЛРТП в МВР.
Поставен въпрос от СО:
- ще бъдат ли намалени парите за храна (порциона 120лв.)? Отговор от МВР - порциона няма да се намалява. ( виж гласуван днес от МС проект на ЗДБ - 2016! )
- Какви ще са сумите по СУЦ? Отговор от МВР - СУЦ ще има , но не се знае какви са сумите - коментира са размер от 9 лв. на човек с наложен данък (10%).
- Кога ще бъдат осигурени униформи и ремонт на сградите. Отговор от МВР: Няма униформи! Пари за ремонт на сградите - директорите да кандидатстват по програми за енергийна ефективност , т.е. да теглят заеми (нещо на което нямат право).
- Граница - преговаря се с ЕК за отпускане на 2 милиона евро , които ще се използват за ремонт на авариралите МПС, което ще стане евентуално след 2 години.
- ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - масови напускания и пенсионирания? Каква е визията на МВР. Отговор от МВР: Наблюдаваме динамиката на този процес, фактите са повече от тревожни: за м.септември са напуснали 537 човека, средно 120-130 човека напускат месечно. Увеличението на напускащи е 200% в сравнение с миналата година. Ф. Гунев ( извън заседнаието) - за м. Октомври има подадени над 800 заявления за напускане и пенсиониране , от тях 15% административни , останалите мл. изпълнителски длъжности. Стартират конкурси в рамките на 2-3 месеца за: 250 човека за пожарната , 150 за гранична полиция, около 300 щата за ОДМВР и Жадармерия.
- ОТОПЛЕНИЕ през зимния сезон ? Отговор от МВР - Нямаме договори за тази година, няма осигурено гориво за отопление!!!
- предвижда ли се увеличение на заплатите през 2016г. ? Отговор от МВР - поискали сме 10 000 000лева, но те няма стигнат дори за изплащане на дължимите обезщетения за напусналите и пенсионираните.
Край на доклада!!!
Веднага след приключването на ССП "получихме" и гласуван днес от МС проект на ЗДБ - 2016 със следните предвиждани промени:
1. Премахване на коефициента за прослужено време в МВР за ДС - с което месечно заплащането ще падне около 200 до 400лева;
2. Премахване на добавката за работа в МВР за ЛРТП;
3. Порциона ще се определя със ЗДБ по предложение на МФ;
4. Безплатно пътуване в гр. транспорт - само за ДС по ЗМВР;
5. Намаляване дните платен годишен отпуск от 30 на 20;
6. Премахване на допълните възнаграждения (ССД, порцион и др.) при отпуск;
7. Редуциране на заплатите ( обезщетенията ) при пенсиониране от 20 на до 10 ( -50%).
На коя част от доклада ще повярвате ? Аз лично на втората.
А, на тези от вас които останат на работа в МВР препоръчвам да прочетат стенограмата от ССП.
(Прикачената по-рано от мен снимка е на гласуван днес от МС проект на ЗДБ - 2016 и е от файл който излезе от кабинета на м-ра на ВР !!! Толкова по достоверността и произхода й. Който иска да вярва, който не иска си е негова работа.

https://www.facebook.com/permalink.php? ... ry_index=0
ПРОКЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯТ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
приет на извънредно заседание на Министерски съвет на 30.10. 2015 г.
§10. В Закона за Министерството на вътрешните работи ( обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г., изм., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и 61 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 178, ал. 1, т. 1 се отменя.
Чл. 178. (1) Към основното месечно възнаграждение на държавните служители се изплащат допълнителни възнаграждения за:
1. прослужено време - в размер 2 на сто върху основното месечно възнаграждение за всяка година стаж, но не повече от 40 на сто; при определяне на размера се взема предвид целият трудов стаж, приравнен към първа категория труд;
2. изпълнение на специфични служебни дейности;
3. извънреден труд;
4. работа при специфични условия - при условия и в размер, определени от Министерския съвет;
5. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) постигнати резултати в служебната дейност.
(2) Условията и редът за формиране на допълнителното възнаграждение по ал. 1, т. 5 се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.
(3) Служителите на МВР, работещи в Медицинския институт на МВР, получават и възнаграждение за работа по клинични пътеки съгласно Националния рамков договор.
2. В чл. 180, ал. 7 се създава изречение второ:
„Лицата, работещи по трудово правоотношение, не получават допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.”
Чл. 180. (1) Лицата, работещи по трудово правоотношение, получават основно месечно възнаграждение, което се образува от заплатата за длъжност и добавката за работа в МВР.
(2) Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност се утвърждава ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България, като месечното възнаграждение се увеличава с коефициент спрямо базата, както следва:
1. за висше образование - не по-малко от 1,8;
2. за средно образование - не по-малко от 1,3.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Най-ниската заплата за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение, не може да бъде по-малка от минималната работна заплата, установена за страната. Началните и максималните размери на заплатите за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение, се определят с вътрешните правила за работната заплата по чл. 177, ал. 3.
(4) Размерът на добавката за работа в МВР се определя със заповед на министъра на вътрешните работи.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Лицата, работещи по трудово правоотношение, получават и допълнителното възнаграждение по чл. 178, ал. 1, т. 4 и 5. Условията и редът за формиране на допълнителното възнаграждение по чл. 178, ал. 1, т. 5, което получават лицата, работещи по трудово правоотношение, се определят с наредбата по чл. 178, ал. 2.
(6) На лицата по ал. 1 се изплаща ежегодно сума за облекло при условия, по ред и в размер, определени със заповед на министъра на вътрешните работи.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Лицата, работещи по трудово правоотношение, получават допълнително възнаграждение при условията на чл. 259 от Кодекса на труда и в случаите, когато изпълняват част от служебните задължения на отсъстващ държавен служител или лице, работещо по трудово правоотношение, по ред и в размери, определени от министъра на вътрешните работи.
3. В чл. 181:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) На държавните служители в МВР се осигурява храна или левовата й равностойност в размер, който се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България”;
б) в ал. 4 думите ”ал. 1-3” се заменят с „ал.2 и 3”
Чл. 181. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) На служителите на МВР се осигурява храна или левовата й равностойност.
(2) На държавните служители се осигуряват работно и униформено облекло и друго вещево имущество и снаряжение, а на неносещите униформа се изплаща ежегодно парична сума за облекло.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) За извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на служителите, се осигурява безплатна храна. На служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., се осигуряват ободряващи напитки.
(4) Размерът на сумите и доволствията по ал. 1 - 3 се определя ежегодно със заповед на министъра на вътрешните работи.
(5) Условията и редът за предоставяне на сумите и доволствията по ал. 1 - 3 се определят с наредби на министъра на вътрешните работи.
(6) Сумите и доволствията по ал. 1 - 3 не се облагат с данъци.
4. В чл. 185, ал. 1 думите „служителите в МВР” се заменят с „държавните служители по чл. 142, ал.1, т.1
Чл. 185. (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) При изпълнение на служебните си задължения служителите в МВР пътуват безплатно в обществения градски транспорт при условия и по ред, определени със заповед на министъра на вътрешните работи.
(2) Безплатните пътувания на служителите по ал. 1 се извършват с превозен документ (карта) по образец, утвърден със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Чл. 142. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., в сила от 01.04.2015 г.) (1) Служителите на МВР са:
1. държавни служители - полицейски органи и органи по пожарна безопасност и защита на населението;
2. държавни служители;
3. лица, работещи по трудово правоотношение.
(2) Статутът на държавните служители по ал. 1, т. 1 се урежда с този закон.
(3) Статутът на държавните служители по ал. 1, т. 2 се урежда със Закона за държавния служител.
(4) Статутът на лицата, работещи по трудово правоотношение, се урежда при условията и по реда на Кодекса на труда и на този закон.
5. В чл. 189:
а) в ал. 1, т.1 числото „30” се заменя с „20”;
б) в ал. 3 думите „т.1” и запетаята след тях се заличават.
Чл. 189. (1) Държавните служители в МВР имат право на следните видове отпуски:
1. редовен платен годишен отпуск - в размер 30 работни дни;
2. допълнителен платен годишен отпуск - по един ден за всяка прослужена година, включително за приравнения трудов стаж, но не повече от 10 работни дни;
3. допълнителен платен годишен отпуск по чл. 187, ал. 5, т. 1 - до 12 работни дни;
4. допълнителен платен годишен отпуск при преместване на работа в друго населено място - в размер на един работен ден, който не може да се компенсира с парично обезщетение;
5. неплатен отпуск - до 6 месеца за цялата служба;
6. неплатен отпуск - за времето на заемане на длъжност по срочен договор в институции или структури на Европейския съюз или в международни организации;
7. неплатен отпуск по реда на чл. 247;
8. неплатен служебен отпуск по реда на чл. 161, ал. 1 - 3 от Изборния кодекс;
9. неплатен отпуск - за времето на провеждане на стаж по чл. 294 от Закона за съдебната власт;
10. неплатен отпуск по реда на чл. 77 от Закона за дипломатическата служба.
(2) Отпуските по ал. 1 се зачитат за трудов стаж по този закон, освен в случаите по ал. 1, т. 9.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) За времето на платения годишен отпуск държавните служители в МВР получават основното месечно възнаграждение и допълнителните възнаграждения по чл. 178, ал. 1, т. 1, 2 и 4 и за научна степен съобразно размера им към момента на започване ползването на отпуска.
(4) Когато платеният годишен отпуск се ползва в период, който включва повече от един календарен месец, среднодневното брутно възнаграждение за всеки ден от отпуската през съответния месец се определя от брутното възнаграждение по ал. 3 и броя на работните дни на съответния месец.
(5) Когато по силата на нормативен акт от определена дата се увеличават заплатите на държавните служители и това увеличение не е включено в размера на брутното възнаграждение по ал. 3, се извършват съответните преизчисления на среднодневното брутно възнаграждение по ал. 4 и разликата се доплаща.
(6) Забранява се компенсирането на отпуските по ал. 1, т. 1 - 3 с парично обезщетение освен при прекратяване на служебното правоотношение.
(7) Редът за ползване на отпуск по ал. 1 от служителите на МВР се определя със заповед на министъра на вътрешните работи.
(8) Ежегодно на служителите в МВР се изплаща еднократно сума за пътни разходи по време на платен годишен отпуск при условия и в размер, определени със заповед на министъра на вътрешните работи.
6. В чл. 234:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) При прекратяване на служебното правоотношение държавните служители имат право на еднократно парично обезщетение в размер на 50 на сто от брутното месечно възнаграждение за всяка прослужена година, но не повече от 10 брутни месечни възнаграждения.”;
б) в ал. 2 думите ” не може да бъде по-малък от 15” се заменят с „ е 10”;
в) в ал. 3 думите „10 месечни” се заменят с „5 месечни”
Чл. 234. (1) При прекратяване на служебното правоотношение държавните служители имат право на обезщетение в размер на толкова месечни възнаграждения, колкото прослужени години имат, но не повече от 20.
(2) Когато държавните служители са прослужили 10 и повече години и служебното им правоотношение е прекратено по здравословни причини, размерът на еднократното обезщетение не може да бъде по-малък от 15 месечни възнаграждения.
(3) При прекратяване на служебното правоотношение при условията на ал. 2, когато прослуженото време е по-малко от 10 години, еднократното обезщетение е в размер 10 месечни възнаграждения.
(4) При повторно и при всяко следващо прекратяване на служебното правоотношение от полагащото се обезщетение, определено по реда на ал. 1 - 3, се приспадат толкова месечни възнаграждения, колкото вече са получени от служителите на длъжности по чл. 235, ал. 1.
(5) При прекратяване на служебното правоотношение след прослужени 10 и повече години държавните служители имат право на еднократно допълнително вещево имущество или на левовата му равностойност в размер, определян ежегодно със заповед на министъра на вътрешните работи.
(6) При прекратяване на служебното правоотношение поради смърт на държавния служител на преживелия съпруг, децата и родителите се изплаща обезщетението по ал. 1.
(7) Разпоредбите на ал. 1 и 5 не се прилагат, когато служебното правоотношение е прекратено по чл. 226, ал. 1, т. 7, букви "а", "д" и "з", т. 8 и 14.
(8) При прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители се изплаща обезщетение за неизползвания отпуск по чл. 189, ал. 1, т. 1 - 3.
(9) За годината на освобождаване от служба обезщетението по ал. 8 се изплаща пропорционално на прослужените месеци.
(10) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Обезщетенията по този член се изплащат в тримесечен срок от датата на прекратяване на служебното правоотношение
7. В чл. 239, ал. 1, т. 2 думите „прослужено време, за” се заличават.
Чл. 239. (1) Обезщетенията по този закон се изплащат на базата на месечното възнаграждение, определено към датата на прекратяване на служебното правоотношение, на отстраняване от длъжност или на установяване на събитието по чл. 238, което включва:
1. основното месечно възнаграждение;
2. допълнителни възнаграждения за прослужено време, за работа при специфични условия, за изпълнение на специфични служебни дейности, за научна степен.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Обезщетенията по чл. 234, ал. 1 - 6, 236 и 238 не подлежат на облагане с данък.
ИзображениеИзображение
Благословен да бъде онзи, който няма какво да каже и въпреки това мълчи!
Аватар
MasterCop
Администратор
 
Мнения: 2271
Регистриран на: 17 Дек 2008, 21:26

Re: Кой за какво се бори

Мнениеот r_vardarov » 31 Окт 2015, 08:59

Здравейте колеги,благодаря на всички които се опитват да внесат някаква яснота в това мътно време.Може би 28г на улицата са си оказали влияние(все пак ние работиме с измета на обществото ,не с професори)но аз нищо неразбрах ,министър Горанов ,смята с новия бюджет да намали 20-те заплати при пенсиониране на 10 а от МВР казват че остават пак 20-те заплати.Така ва ли е реалноста или аз не съм разбрал.Искам да кажа че вече съм подал заявление за пенсиониране по чл.49,но при така създалата се ситуация (намаляват заплатите с 10)май е по-добре да си пускам направо заявлението за пенсия и да не се занимавам с глупости.Няма да ви пълня главите с нещата колко ни е тежко на улицата,как все повече не можеме да си вършиме работата или калко сме натоварени,това не е причината,ние това хоро го играеме отдавна и сме му свикнали,същественото е че за мен 10 000лв са много пари и още 28г да служа не мога да ги спестя.Някой може ли с прости думи да каже от 01.01.2016 махат или не 10 заплати от обещетението при напускане.
r_vardarov
 
Мнения: 65
Регистриран на: 27 Авг 2009, 22:53

Re: Кой за какво се бори

Мнениеот кпц » 31 Окт 2015, 11:34

r_vardarov написа:.........Някой може ли с прости думи да каже от 01.01.2016 махат или не 10 заплати от обещетението при напускане.

Казано с думи прости - още нищо не е ясно.
А трябваше!
кпц
 
Мнения: 254
Регистриран на: 21 Юли 2014, 14:32

Re: Кой за какво се бори

Мнениеот Lord » 31 Окт 2015, 12:26

Защо ли си мисля, че след балотажа много скоро ще има яснота по този и други въпроси, но едва ли ще ни хареса...
Аватар
Lord
 
Мнения: 1214
Регистриран на: 17 Дек 2008, 18:30

Re: Кой за какво се бори

Мнениеот paolon » 31 Окт 2015, 18:08

По-скоро ще ги махнат.От 01.12.15г.
Аватар
paolon
 
Мнения: 1470
Регистриран на: 27 Дек 2008, 17:48


Назад към Синдикална дейност

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron